Αθλητισμός

Ποιος ιστο­ρι­κός σύλ­λο­γος προ­πό­νη­σε για πρώ­τη φο­ρά γυ­ναί­κες και ορ­γά­νω­σε αγώ­νες στί­βου...

...όταν οι γυ­ναί­κες δεν μπο­ρού­σαν καν να βγουν από το σπί­τι τους ασυ­νό­δευ­τες.

Το 1926 υπήρ­ξε ιστο­ρι­κή χρο­νιά για τον ελ­λη­νι­κό αθλη­τι­σμό. Για πρώ­τη φο­ρά αγω­νί­στη­καν γυ­ναί­κε­ςσε αγώ­νες στί­βου. Έτρε­ξαν στο Πα­να­θη­ναϊ­κό Στά­διο, δια­κρί­θη­καν και απέ­δει­ξαν ότι δι­καιού­νται ίσης αντι­με­τώ­πι­σης και στον αθλη­τι­σμό.

Περισσότερα...

Για­τί οι Αμε­ρι­κα­νοί αγα­πά­νε τον Αντε­το­κούν­μπο

Ο Γιάν­νης Αντε­το­κούν­μπο εί­ναι η από­λυ­τη εν­σάρ­κω­ση του American Dream

Δεν εί­ναι μι­κρό πράγ­μα αυ­τό που θα αντι­κρί­σουν εκα­τομ­μύ­ρια άν­θρω­ποι σε όλο τον κό­σμο την Κυ­ρια­κή το βρά­δυ, Δευ­τέ­ρα ξη­με­ρώ­μα­τα για εμάς.
Η μαρ­κί­ζα γρά­φει Team Giannis vs Team Lebron. Ο Γιάν­νης Αντε­το­κούν­μπο δεν εί­ναι απλά ένας απ’ αυ­τούς, που επι­τυ­χία ήταν ού­τως ή άλ­λως κι αυ­τό. Ο Γιάν­νης εί­ναι ο ένας από τους λί­γους εκλε­κτούς, ανή­κει στην ελίτ, τη δια­μορ­φώ­νει…

Περισσότερα...

  • 1
  • 2
  • 3