Γυναίκα

Τι κά­νεις με το μα­κι­γιάζ σου και σου προ­σθέ­τει χρό­νια;

Το μα­κι­γιάζ έχει έναν και μό­νο σκο­πό. Να μας δεί­ξει πιο ωραί­ες, ξε­κού­ρα­στες και με το κα­τά το δυ­να­τόν λι­γό­τε­ρες ατέ­λειες. Όχι, δεν θέ­λου­με να εμ­φα­νι­ζό­μα­στε κού­κλες αψε­γά­δια­στες, δεν εί­ναι αυ­τός ο στό­χος μας, αλ­λά σί­γου­ρα επι­θυ­μού­με μια πιο βελ­τιω­μέ­νη εμ­φά­νι­ση.

Σή­με­ρα, θα σου απο­κα­λύ­ψου­με κά­ποια “μυ­στι­κά” σε σχέ­ση με τα προ­ϊ­ό­ντα του μα­κι­γιάζ που χρη­σι­μο­ποιείς, τα οποία έχ­ουν την… τά­ση να σε δεί­χνουν με­γα­λύ­τε­ρη.

Περισσότερα...

50 πράγ­μα­τα που κά­νουν μια γυ­ναί­κα σι­κά­τη

Μπο­ρεί πα­λιό­τε­ρα μία κλα­σά­τη γυ­ναί­κα να προ­ερ­χό­ταν από πλού­σια και κο­σμι­κή οι­κο­γέ­νεια, αλ­λά πλέ­ον τα στε­ρε­ό­τυ­πα έχουν αλ­λά­ξει.

Η σο­φι­στι­κέ γυ­ναί­κες δεν παίρ­νουν απα­ραί­τη­τα πα­χυ­λούς μι­σθούς, αλ­λά σύμ­φω­να με μία βρε­τα­νι­κή έρευ­να η κλά­ση τους φαί­νε­ται από την συ­μπε­ρι­φο­ρά τους. Με­ρι­κοί κώ­δι­κες ευ­γε­νεί­ας εί­ναι ανά­με­σα στην λί­στα των ει­δι­κών με­τά από έρευ­να που έγι­νε σε 2.000 Βρε­τα­νί­δες.

Περισσότερα...

 • Ecofos

  Η ecofos είναι η συνέχεια της Barq & Fos.Είναι ελληνική εταιρεία Εμπορίας & Μεταπώλησης Ενέργειας. Το νέο δίκτυο μεταπωλητών ενέργειας της ΖΕΝΙΘ Read More
 • Terra Petrol

  Η TERRA PETROL ιδρύθηκε το 1989 στην Αθήνα και σταδιακά κατέλαβε μια από τις πρώτες θέσεις στον τομέα της χονδρικής Read More
 • Dimco

    Η DIMCO εί­ναι εται­ρία και εμπο­ρεύ­ε­ται εξει­δι­κευ­μέ­να προ­ϊ­ό­ντα σχε­τι­κά με τη συ­ντή­ρη­ση και την επί­λυ­ση προ­βλη­μά­των στα συ­στή­μα­τα Θέρ­μαν­σης, Read More
 • Προ­σφο­ρές Στα­θε­ρής - Κι­νη­τής τη­λε­φω­νί­ας

  Αντα­γω­νι­στι­κές προ­σφο­ρές πα­κέ­των κι­νη­τής και στα­θε­ρής τη­λε­φω­νί­ας μέ­σω του Συ­νε­ται­ρι­σμού μας  Απο­κτή­στε τα ιδιαι­τέ­ρως επω­φε­λή πα­κέ­τα τη­λε­πι­κοι­νω­νιών, που εξα­σφά­λι­σε ο Read More
 • 1
 • 2