Στη δε­κα­ε­τία του '90 όλοι οι δρό­μοι της Αθή­νας οδη­γού­σαν στην πλα­τεία Ομο­νοί­ας και πιο συ­γκε­κρι­μέ­να στου Μπα­κά­κου.

Το φαρ­μα­κείο που ίδρυ­σε ο Πέ­τρος Μπα­κά­κος το 1916 με το χη­μι­κό Αν­δρέα Σα­κα­λή εξε­λί­χθη­κε σε δια­χρο­νι­κό ση­μείο

ανα­φο­ράς για τους κα­τοί­κους της πρω­τεύ­ου­σας, κα­θώς, μο­λο­νό­τι το κτί­ριό τουδεν εί­χε κά­ποιο ιδιαί­τε­ρο αρ­χι­τε­κτο­νι­κό ή ιστο­ρι­κό εν­δια­φέ­ρον, βρι­σκό­ταν σε κομ­βι­κή θέ­ση και έφτα­σε να εξυ­πη­ρε­τεί ημε­ρη­σί­ως 4.500 - 5.000 αν­θρώ­πους στα τέ­λη της δε­κα­ε­τί­ας του '50. Έτσι, πα­λιοί και νέ­οι Αθη­ναί­οι, αλ­λά και επι­σκέ­πτες της πό­λης, έδι­ναν εκεί τα ρα­ντε­βού τους.

Το 1902 ο φαρ­μα­κο­ποιός Πέ­τρος Μπα­κά­κος ιδρύ­ει στη γε­νέ­τει­ρά του τις Κρο­κε­ές Λα­κω­νί­ας το πρώ­το του φαρ­μα­κείο. Δε­κα­τέσ­σε­ρα χρό­νια αρ­γό­τε­ρα, το φαρ­μα­κείο με­τα­φέ­ρε­ται στην Αθή­να, στην οδό Δώ­ρου ανα­πτύσ­σο­ντας ένα εύ­ρος δρα­στη­ριο­τή­των πρω­τό­γνω­ρο για τις φαρ­μα­κευ­τι­κές συν­θή­κες της χώ­ρας.

Το 1919 το φαρ­μα­κείο με­τα­φέ­ρε­ται στην πλα­τεία Ομο­νοί­ας, απ' όπου και θα απο­τε­λέ­σει μέ­χρι και σή­με­ρα υπό­δειγ­μα πρω­το­πό­ρου επι­χεί­ρη­σης, κα­θώς θα εξε­λι­χθεί στο με­γα­λύ­τε­ρο φαρ­μα­κείο της Ελ­λά­δος και της Ν. Α. Ευ­ρώ­πης.

Δύο χρό­νια αρ­γό­τε­ρα, η επι­χεί­ρη­ση με­τα­τρά­πη­κε σε «Π. Μπα­κά­κος Ανώ­νυ­μη Εται­ρεία Χη­μι­κών & Φαρ­μα­κευ­τι­κών Προ­ϊ­ό­ντων» δια­νύ­ο­ντας δη­μιουρ­γι­κή και δια­χρο­νι­κή πο­ρεία.

mpak2 

Σε συ­νερ­γα­σία με κο­ρυ­φαί­ους επι­χει­ρη­μα­τί­ες, η εται­ρεία το 1935 συμ­με­τέ­χει στην δη­μιουρ­γία πρω­το­πο­ρια­κών για την επο­χή επι­χει­ρή­σε­ων, με­τα­ξύ αυ­τών εί­ναι η Φαρ­μα­κο­βιο­μη­χα­νία Μι­νέρ­βα, η Sanitas, η ΕΒΙΟ, Η ΒΙΟ­ΡΥΛ κ.α.

Ένα χρό­νο αρ­γό­τε­ρα η εται­ρεία Π.ΜΠΑ­ΚΑ­ΚΟΣ Α.Ε. ανα­λαμ­βά­νει την αντι­προ­σώ­πευ­ση του Dr.​Scholl για την Ελ­λά­δα.

Το 1950 η εντυ­πω­σια­κή αλ­λά και η υπο­δειγ­μα­τι­κή ορ­γά­νω­ση της επι­χεί­ρη­σης θα απο­τε­λέ­σει πα­ρά­δειγ­μα προς μί­μη­ση για Ευ­ρώ­πη και Αμε­ρι­κή σύμ­φω­να με την ει­κό­να που σχη­μά­τι­σε ο εκ­πρό­σω­πος του τμή­μα­τος Υγεί­ας του ΟΗΕ που την επι­σκε­φθή­κε, ενώ αφιε­ρώ­μα­τα στο Φαρ­μα­κείο Μπα­κά­κος υπήρ­χαν στα τεύ­χη "Cibascope" & "Pharmacy Digest".

Η επι­χεί­ρη­ση ανα­κη­ρύσ­σε­ται δω­ρή­τρια από τον «Ελ­λη­νι­κό Ερυ­θρό Σταυ­ρό» το 1982 για την συ­νε­χή προ­σφο­ρά της, υπερ κοι­νω­φε­λών σκο­πών.

Το 1996 η επι­χεί­ρη­ση κα­τα­κτά την 1η θέ­ση πα­γκο­σμί­ως με­τα­ξύ όλων των αντι­προ­σώ­πων του φη­μι­σμέ­νου γαλ­λι­κού οί­κου ορ­θο­πε­δι­κών ει­δών Dr. Gibaud και τρία χρό­νια με­τά το φαρ­μα­κείο πρω­το­πο­ρεί πι­στο­ποιού­με­νο με ISO 9001:2000.

Το 2002 το φαρ­μα­κείο με­τα­φέ­ρε­ται στην νέα του θέ­ση σε πο­λυό­ρο­φη ανά­πτυ­ξη και με λει­τουρ­γι­κή φι­λο­σο­φία πο­λυ­κα­τα­στή­μα­τος, στην οδό Αγ. Κων­στα­ντί­νου 3, πά­ντα στην Πλ. Ομο­νοί­ας ενώ ταυ­τό­χρο­να η επι­χεί­ρη­ση έχει διευ­ρύ­νει τις εμπο­ρι­κές της δρα­στη­ριό­τη­τες στον το­μέα των ια­τρο­φαρ­μα­κευ­τι­κών & επι­στη­μο­νι­κών ει­δών και προ­ϊ­ό­ντων υγεί­ας, ως αντι­πρό­σω­πος με­γά­λων οί­κων του εξω­τε­ρι­κού, προ­μη­θεύ­ο­ντας Ιδιω­τι­κούς & Δη­μό­σιους φο­ρείς σε όλη τη χώ­ρα.

 mpak3

Σή­με­ρα συ­νε­χί­ζε­ται το έρ­γο της επέ­κτα­σης της επι­χεί­ρη­σης, πέ­ραν του Φαρ­μα­κεί­ου και των λοι­πών δρα­στη­ριο­τή­των της, και στον το­μέα της πα­ρο­χής υψη­λού επι­πέ­δου υπη­ρε­σιών υγεί­ας και ομορ­φιάς, με τα κα­τα­στή­μα­τα Μπα­κά­κος Nails (κέ­ντρα πε­ρι­ποί­η­σης άκρων : μα­νι­κιούρ, πε­ντι­κιούρ, θε­ρα­πευ­τι­κού πε­ντι­κιούρ) στην Αθή­να, την Κη­φι­σιά, την Γλυ­φά­δα και την Ν.Σμύρ­νη και το κα­τά­στη­μα Μπα­κά­κος beauty care (κέ­ντρο αι­σθη­τι­κής: θε­ρα­πειών προ­σώ­που, σώ­μα­τος) στην Αθή­να.


Πη­γή: topaliatzidiko

 

 

 

 • ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΛΟΓΟΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΓΣ

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΛΟΓΟΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΓΣ Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) του Συναιτερισμού με την επωνυμία “Προμηθευτικός – Καταναλωτικός – Πιστωτικός Συνεταιρισμός Υπαλλήλων Ιονικής και Read More
 • ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

  ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Read More
 • Ecofos

  Η ecofos είναι η συνέχεια της Barq & Fos.Είναι ελληνική εταιρεία Εμπορίας & Μεταπώλησης Ενέργειας. Το νέο δίκτυο μεταπωλητών ενέργειας της ΖΕΝΙΘ Read More
 • Terra Petrol

  Η TERRA PETROL ιδρύθηκε το 1989 στην Αθήνα και σταδιακά κατέλαβε μια από τις πρώτες θέσεις στον τομέα της χονδρικής Read More
 • 1
 • 2