Κοινωνία

Η υπερβολική προστασία και το «ναι» σε όλα δημιουργεί παιδιά – δυνάστες

Το λένε οι ψυχολόγοι, το διαπιστώνουμε ως μητέρες κάθε μέρα. Είτε με τα δικά μας παιδιά, είτε με του περιβάλλοντός μας. Όσο χώρο δίνεις στα παιδιά, τόσο περισσότερο καταλαμβάνουν. Και γιατί άλλωστε θα έπρεπε αυτό να μας κάνει εντύπωση, εφόσον το βλέπουμε να συμβαίνει στους ενηλίκους, καθημερινά γύρω μας.

Περισσότερα...

Ρα­ντε­βού στο Μπα­κά­κο – Το ιστο­ρι­κό φαρ­μα­κείο της πό­λης που απο­τέ­λε­σε ση­μείο ανα­φο­ράς των Αθη­ναί­ων

Στη δε­κα­ε­τία του '90 όλοι οι δρό­μοι της Αθή­νας οδη­γού­σαν στην πλα­τεία Ομο­νοί­ας και πιο συ­γκε­κρι­μέ­να στου Μπα­κά­κου.

Το φαρ­μα­κείο που ίδρυ­σε ο Πέ­τρος Μπα­κά­κος το 1916 με το χη­μι­κό Αν­δρέα Σα­κα­λή εξε­λί­χθη­κε σε δια­χρο­νι­κό ση­μείο

Περισσότερα...

Είναι μερικοί δάσκαλοι που δεν τους ξεχνάς ποτέ

Όλοι μας, στη διάρκεια της σχολικής μας πορείας γνωρίσαμε πολλούς δασκάλους. Άλλοι μας κέρδισαν, άλλοι μας δίδαξαν, άλλοι ήταν αδιάφοροι και κάποιοι άλλοι μάλλον ακατάλληλοι δια ανηλίκους. Σε όλη αυτή την πορεία όμως διαμορφώσαμε μια εικόνα για ΤΟΝ δάσκαλο!

Περισσότερα...

Η ψυ­χρο­πο­λε­μι­κή ανα­μέ­τρη­ση στο σκά­κι που έμει­νε στην ιστο­ρία.

Κάρ­ποφ ενα­ντί­ον Κορ­τσ­νόι. Επι­στρά­τευ­σαν υπνω­τι­στές, γιό­γκι και ψυ­χο­λό­γους για τον τί­τλο του πα­γκό­σμιου πρω­τα­θλη­τή... Πα­ρα­ψυ­χο­λό­γοι, μέ­ντιουμ και γιό­γκι, για­ούρ­τια με κρυ­φά μη­νύ­μα­τα και μαύ­ρα γυα­λιά ηλί­ου. Δεν πρό­κει­ται για υπό­θε­ση αστυ­νο­μι­κού μυ­θι­στο­ρή­μα­τος, αλ­λά για το Πα­γκό­σμιο Πρω­τά­θλη­μα Σκα­κιού του 1978, ανά­με­σα στον Ανα­τό­λι Κάρ­ποφ και τον Βί­κτορ Κορ­τσ­νόι.

Περισσότερα...

  • 1
  • 2
  • 3