Πα­ρα­κα­λού­με δια­βά­στε προ­σε­κτι­κά τους πα­ρα­κά­τω όρους χρή­σης.

Η πε­ρι­ή­γη­ση στο synergasya.​gr και η χρή­ση των υπη­ρε­σιών που προ­σφέ­ρει συ­νε­πά­γε­ται ότι απο­δέ­χε­στε ανε­πι­φύ­λα­κτα τους όρους αυ­τούς.

1. Το σύ­νο­λο του πε­ριε­χο­μέ­νου (ει­κό­νες, κεί­με­να, λο­γό­τυ­πα, κλπ) του ιστό­το­που δια­τί­θε­ται στους επι­σκέ­πτες απο­κλει­στι­κά για προ­σω­πι­κή χρή­ση. Απα­γο­ρεύ­ε­ται ρη­τά η χρή­ση ή ανα­δια­νο­μή του πε­ριε­χο­μέ­νου, σε οποιο­δή­πο­τε μέ­σο, εφαρ­μο­γή ή συ­σκευή, χω­ρίς γρα­πτή άδεια της Διεύ­θυν­σης του synergasya.​gr. Επι­κοι­νω­νη­στε μα­ζί μας για τυ­χόν απο­ρί­ες ή ερω­τή­σεις.

2. To synergasya.​gr χρη­σι­μο­ποιεί cookies για την βελ­τί­ω­ση της εμπει­ρί­ας πε­ρι­ή­γη­σης των ανα­γνω­στών και την πα­ρο­χή διά­φο­ρων υπη­ρε­σιών, όπως πε­ρι­γρά­φε­ται ανα­λυ­τι­κά στην σε­λί­δα Πο­λι­τι­κή Χρή­σης Cookies. Με την πε­ρι­ή­γη­σή σας στον ιστό­το­ποsynergasya.​gr δη­λώ­νε­τε ότι απο­δέ­χε­στε την χρή­ση των cookies.

3. Το iefimerida.​gr δεν ανα­λαμ­βά­νει την ευ­θύ­νη για οποια­δή­πο­τε δή­λω­ση τρί­του προ­σώ­που, ορ­γα­νι­σμού ή εται­ρεί­ας που εν­δέ­χε­ται να υπάρ­χει στο πε­ριε­χό­με­νό του (κεί­με­να, ει­κό­νες, ηχη­τι­κά απο­σπά­σμα­τα ή βί­ντεο).

4. Στο πε­ριε­χό­με­νο του synergasya.​gr εν­δέ­χε­ται να υπάρ­χουν πα­ρα­πο­μπές σε άλ­λες ιστο­σε­λί­δες. Οι ιστο­σε­λί­δες αυ­τές δεν ελέγ­χο­νται από το synergasya.​gr και δεν ανα­λαμ­βά­νου­με την ευ­θύ­νη για το πε­ριε­χό­με­νό τους.

5. Το synergasya.​gr δεν πα­ρέ­χει εγ­γύ­η­ση ορ­θής λει­τουρ­γί­ας οποιο­δή­πο­τε εί­δους για τον ιστό­το­πο και το πε­ριε­χό­με­νό του. Ιδιαί­τε­ρα, δεν εγ­γυώ­μα­στε ότι τα τυ­χόν αρ­χεία (έγ­γρα­φα, ει­κό­νες, ηχη­τι­κά, βί­ντεο, σε­νά­ρια εντο­λών κοκ), που εν­δέ­χε­ται να εί­ναι δια­θέ­σι­μα στα άρ­θρα μας ή ως πα­ρα­πο­μπές σε άλ­λους ιστό­το­πους, εί­ναι ελεγ­μέ­να για ιούς υπο­λο­γι­στών ή πά­σης φύ­σης κα­κό­βου­λο λο­γι­σμι­κό. Εί­ναι απο­κλει­στι­κά ευ­θύ­νη των επι­σκε­πτών να έχουν στις συ­σκευ­ές τους τις κα­τάλ­λη­λες προ­φυ­λά­ξεις από τέ­τοιου εί­δους κα­κό­βου­λα λο­γι­σμι­κά. Το synergasya.​gr δεν ανα­λαμ­βά­νει την ευ­θύ­νη για οποια­δή­πο­τε ζη­μία υπο­στεί οποιοσ­δή­πο­τε χρή­στης από ιούς ή άλ­λα κα­κό­βου­λα προ­γράμ­μα­τα.

6. Κα­τα­βά­λου­με κά­θε προ­σπά­θεια για συ­νε­χή λει­τουρ­γία του ιστό­το­που, αλ­λά δεν εγ­γυώ­μα­στε την αδιά­λει­πτη λει­τουρ­γία του, ού­τε απο­δε­χό­μα­στε ευ­θύ­νες για οποια­δή­πο­τε κα­θυ­στέ­ρη­ση.

7. Στο synergasya.​gr προ­βάλ­λο­νται δια­φη­μί­σεις από τρί­τους ορ­γα­νι­σμούς και δια­φη­μι­στι­κές εται­ρεί­ες. Οι εται­ρεί­ες αυ­τές ει­ναι απο­κλει­στι­κά υπεύ­θυ­νες για το πε­ριε­χό­με­νο του δια­φη­μι­στι­κού υλι­κού. Το synergasya.​gr δεν ανα­λαμ­βά­νει κα­μία ευ­θύ­νη για το πε­ριε­χό­με­νο των δια­φη­μί­σε­ων, πε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νων οποιων­δή­πο­τε λα­θών, πα­ρα­λεί­ψε­ων ή ανα­κρι­βειών εν­δέ­χε­ται να υπάρ­χουν σε αυ­τές.

  • 1
  • 2
  • 3