Παράξενα

Ο ψηλότερος άνθρωπος που έζησε ποτέ και η ιστορία του

 

Να σας συστήσουμε τον RobertWadlow, το ύψος του οποίου άγγιζε κάποτε τα 2,72 μέτρα. Οι φωτογραφίες του είδαν πρόσφατα το φως της δημοσιότητας.

 Στις 22 Φεβρουαρίου του 1918, γεννήθηκε ένα υγιέστατο αγοράκι ονόματι Robert Wadlow.

Περισσότερα...

Το Σπήλαιο Νταβέλη

Ιστορίες μυστηρίου: Το BBC στο σπήλαιο Νταβέλη - «Το περίεργο υπόγειο φαινόμενο»
«Το περίεργο αθηναϊκό φαινόμενο κάτω από το έδαφος». Αυτός είναι ο τίτλος δημοσιεύματος του BBC που ασχολείται με την σπηλιά του Νταβέλη.Το βρετανικό δίκτυο συνάντησε τον Δημήτριο Μακρυδόπουλο, ο οποίος από μικρός ενθουσιαζόταν με οτιδήποτε είχε να κάνει με τα υπερφυσικά φαινόμενα. «Με τραβούσε η ενέργεια αυτού του αρχαίου βουνού», λέει.

Περισσότερα...

Οι 11 υπό­σκα­φες χρι­στια­νι­κές εκ­κλη­σί­ες της Αι­θιο­πί­ας, που ο μύ­θος λέ­ει ότι χτί­στη­καν από αγ­γέ­λους!

Ενώ­νο­νται με­τα­ξύ τους με υπό­γεια τού­νελ και προ­στα­τεύ­ο­νται από την UNESCO

Οι πε­ρισ­σό­τε­ρες χρι­στια­νι­κές εκ­κλη­σί­ες στον κό­σμο υψώ­νο­νται πά­νω στο έδα­φος. Έχουν θό­λους και κα­μπα­να­ριά. Η πα­ρά­δο­ση λέ­ει ότι όσο πιο ψη­λή εί­ναι η εκ­κλη­σία, τό­σο πιο κο­ντά έρ­χο­νται οι πι­στοί με τον Θεό. Όμως, στην Αι­θιο­πία, που θε­ω­ρεί­ται μια από τις πρώ­τες χώ­ρες που υιο­θέ­τη­σαν τον χρι­στια­νι­σμό στις αρ­χές του τέ­ταρ­του αιώ­να, οι χρι­στια­νι­κές εκ­κλη­σί­ες εί­ναι εντε­λώς δια­φο­ρε­τι­κές.

Περισσότερα...

Λα­ρι­σαί­ος σμή­ναρ­χος εν απο­στρα­τεία φτιά­χνει ελ­λη­νι­κό ουί­σκι και βά­ζει τα γυα­λιά στους Σκο­τσέ­ζους

Ουί­σκι «made in Larissa»! Και, δη, ουί­σκι που πα­ρά­γε­ται από κρα­σί­και από το με­ρά­κι Λα­ρι­σαί­ου που φαί­νε­ται πως κέρ­δι­σε το «στοί­χη­μα» ενός προ­σω­πι­κού πει­ρά­μα­τος κι έφε­ρε στο θεσ­σα­λι­κό κά­μπο ένα πο­τό που μπο­ρεί να απο­τε­λεί έμπνευ­ση Ιρ­λαν­δών μο­να­χών του Με­σαί­ω­να αλ­λά αναμ­φι­σβή­τη­τα έχει «δέ­σει» το όνο­μά του με τη Σκω­τία.

Περισσότερα...

 • Ecofos

  Η ecofos είναι η συνέχεια της Barq & Fos.Είναι ελληνική εταιρεία Εμπορίας & Μεταπώλησης Ενέργειας. Το νέο δίκτυο μεταπωλητών ενέργειας της ΖΕΝΙΘ Read More
 • Terra Petrol

  Η TERRA PETROL ιδρύθηκε το 1989 στην Αθήνα και σταδιακά κατέλαβε μια από τις πρώτες θέσεις στον τομέα της χονδρικής Read More
 • Dimco

    Η DIMCO εί­ναι εται­ρία και εμπο­ρεύ­ε­ται εξει­δι­κευ­μέ­να προ­ϊ­ό­ντα σχε­τι­κά με τη συ­ντή­ρη­ση και την επί­λυ­ση προ­βλη­μά­των στα συ­στή­μα­τα Θέρ­μαν­σης, Read More
 • Προ­σφο­ρές Στα­θε­ρής - Κι­νη­τής τη­λε­φω­νί­ας

  Αντα­γω­νι­στι­κές προ­σφο­ρές πα­κέ­των κι­νη­τής και στα­θε­ρής τη­λε­φω­νί­ας μέ­σω του Συ­νε­ται­ρι­σμού μας  Απο­κτή­στε τα ιδιαι­τέ­ρως επω­φε­λή πα­κέ­τα τη­λε­πι­κοι­νω­νιών, που εξα­σφά­λι­σε ο Read More
 • 1
 • 2