Όλοι έχου­με αυ­τόν τον φί­λο που πο­στά­ρει διαρ­κώς selfies σε κά­θε σε­λί­δα του στα κοι­νω­νι­κά μέ­σα, λες και πρό­κει­ται για λεύ­κω­μα που πρέ­πει να γε­μί­ζει κα­θη­με­ρι­νά.
«Selfitis» τη λέ­νε οι ψυ­χο­λό­γοι τη νέα δια­τα­ρα­χή που όπως όλα δεί­χνουν ήρ­θε για να μεί­νει. Και μας λέ­νε πως όλοι αυ­τοί που νιώ­θουν την ανά­γκη να πο­στά­ρουν διαρ­κώς φω­το­γρα­φί­ες τους στα social media μπο­ρεί να χρειά­ζο­νται βο­ή­θεια.

Αυ­τό ισχυ­ρί­ζο­νται του­λά­χι­στον οι ερευ­νη­τές του Nottingham Trent University, που έχουν ανα­πτύ­ξει μια κλί­μα­κα για την αξιο­λό­γη­ση της σο­βα­ρό­τη­τας κά­θε πε­ρί­πτω­σης, ένα δια­γνω­στι­κό ερ­γα­λείο που δου­λεύ­ει όπως τα σταθ­μι­σμέ­να τεστ για το άγ­χος και την κα­τά­θλι­ψη.

Ο κα­θη­γη­τής συ­μπε­ρι­φο­ρι­κού εθι­σμού στο Τμή­μα Ψυ­χο­λο­γί­ας του Nottingham Trent University, δρ Mark Griffiths, λέ­ει χα­ρα­κτη­ρι­στι­κά: «Λί­γα χρό­νια πριν, ιστο­ρί­ες εμ­φα­νί­ζο­νταν στα Μέ­σα ισχυ­ρι­ζό­με­νες πως η πά­θη­ση selfitis ήταν να κα­τη­γο­ριο­ποι­η­θεί ως ψυ­χι­κή δια­τα­ρα­χή από την Αμε­ρι­κα­νι­κή Ψυ­χια­τρι­κή Εται­ρία. Πα­ρά το γε­γο­νός ότι η ιστο­ρία απο­δεί­χτη­κε πλα­στή, αυ­τό δεν σή­μαι­νε πως η κα­τά­στα­ση δεν υπήρ­χε. Σή­με­ρα επι­βε­βαιώ­νου­με την ύπαρ­ξή της και ανα­πτύ­ξα­με την πρώ­τη Συ­μπε­ρι­φο­ρι­κή Κλί­μα­κα Selfitis για την αξιο­λό­γη­ση της κα­τά­στα­σης».

Η κλί­μα­κα σταθ­μί­στη­κε μά­λι­στα στην Ιν­δία, τη χώ­ρα με τους πε­ρισ­σό­τε­ρους χρή­στες του Facebook αλ­λά και τα με­γα­λύ­τε­ρα νού­με­ρα θα­νά­των από selfies σε επι­κίν­δυ­να μέ­ρη. Τα απο­τε­λέ­σμα­τα της έρευ­νας δη­μο­σιεύ­τη­καν στην επι­θε­ώ­ρη­ση «International Journal of Mental Health and Addiction» και κά­νουν λό­γο για τρία επί­πε­δα σο­βα­ρό­τη­τας της νό­σου.

Στις λι­γό­τε­ρο σο­βα­ρές πε­ρι­πτώ­σεις εντάσ­σο­νται όσοι τρα­βούν selfies του­λά­χι­στον τρεις φο­ρές τη μέ­ρα και δεν τις ανε­βά­ζουν στα social media. Αν τις ανε­βά­σουν πράγ­μα­τι στα κοι­νω­νι­κά μέ­σα, τό­τε πά­σχουν από οξεία σελ­φί­τι­δα.

Η σο­βα­ρό­τε­ρη όλων εί­ναι η «χρό­νια σελ­φί­τι­δα», κα­θώς εκεί οι πά­σχο­ντες νιώ­θουν τό­σο έντο­νη την ανά­γκη του ανε­βά­σμα­τος που το κά­νουν πε­ρισ­σό­τε­ρες από έξι φο­ρές τη μέ­ρα. Οι ψυ­χο­λό­γοι μας λέ­νε πως οι πά­σχο­ντες απο­ζη­τούν διαρ­κώς την προ­σο­χή του κό­σμου και πά­σχουν από χα­μη­λή αυ­το­πε­ποί­θη­ση, θέ­λο­ντας να αντι­σταθ­μί­σουν την ανα­σφά­λειά τους με τη συ­νε­χή προ­βο­λή τους.


Νέ­ες επο­χές, νέ­ες πα­θή­σεις…

https://​sxeseis-kai-sunaisthimata.​com

 

  • 1
  • 2
  • 3