Περιβάλλον

Οι σκύ­λοι που κυ­νη­γούν και τρο­μά­ζουν τις αρ­κού­δες για να τις προ­στα­τεύ­σουν

Τα «αρ­κου­δό­σκυ­λα», όπως εί­ναι γνω­στά, εκ­παι­δεύ­ο­νται κα­τάλ­λη­λα για μια πο­λύ ση­μα­ντι­κή απο­στο­λή.
Τα «Αρ­κου­δό­σκυ­λα» εί­ναι το νέο, μη θα­να­τη­φό­ρο ερ­γα­λείο των δα­σο­φυ­λά­κων άγριας ζω­ής και εκ­παι­δεύ­ο­νται κα­τάλ­λη­λα ώστε να διώ­χνουν μα­κριά τις αρ­κού­δες- προ­κει­μέ­νου να τις προ­στα­τεύ­σουν.

Περισσότερα...

Πως επι­κοι­νω­νούν τα δέ­ντρα με­τα­ξύ τους

Ένα μά­θη­μα ζω­ής από τη φύ­ση...

Πως επι­κοι­νω­νούν τα δέ­ντρα με­τα­ξύ τους!

Τα δέ­ντρα "μι­λούν" και ανταλ­λάσ­σουν πό­ρους ακρι­βώς κά­τω από τα πό­δια μας, χρη­σι­μο­ποιώ­ντας ένα μυ­κη­τια­κό δί­κτυο, γνω­στό ως Wood Wide Web.

Περισσότερα...

Τρέιλερ "Πλανήτης Γη"

Δεί­τε το εκ­πλη­κτι­κό τρέι­λερ του ντο­κι­μα­ντέρ Πλα­νή­της-Γη που μό­λις Κυ­κλο­φό­ρη­σε! Δεν θα πι­στεύ­ε­τε στα μά­τια σας…

Το BBC μας πα­ρου­σί­α­σε το νέο τρέι­λερ του ντο­κι­μα­ντέρ Πλα­νή­της Γη 2 που χρειά­στη­καν 10 χρό­νια για να ολο­κλη­ρω­θεί.

Το απο­τέ­λε­σμα θα σας συ­ναρ­πά­σει!

Περισσότερα...

  • 1
  • 2
  • 3