Περιβάλλον

Οι σκύ­λοι που κυ­νη­γούν και τρο­μά­ζουν τις αρ­κού­δες για να τις προ­στα­τεύ­σουν

Τα «αρ­κου­δό­σκυ­λα», όπως εί­ναι γνω­στά, εκ­παι­δεύ­ο­νται κα­τάλ­λη­λα για μια πο­λύ ση­μα­ντι­κή απο­στο­λή.
Τα «Αρ­κου­δό­σκυ­λα» εί­ναι το νέο, μη θα­να­τη­φό­ρο ερ­γα­λείο των δα­σο­φυ­λά­κων άγριας ζω­ής και εκ­παι­δεύ­ο­νται κα­τάλ­λη­λα ώστε να διώ­χνουν μα­κριά τις αρ­κού­δες- προ­κει­μέ­νου να τις προ­στα­τεύ­σουν.

Περισσότερα...

Πως επι­κοι­νω­νούν τα δέ­ντρα με­τα­ξύ τους

Ένα μά­θη­μα ζω­ής από τη φύ­ση...

Πως επι­κοι­νω­νούν τα δέ­ντρα με­τα­ξύ τους!

Τα δέ­ντρα "μι­λούν" και ανταλ­λάσ­σουν πό­ρους ακρι­βώς κά­τω από τα πό­δια μας, χρη­σι­μο­ποιώ­ντας ένα μυ­κη­τια­κό δί­κτυο, γνω­στό ως Wood Wide Web.

Περισσότερα...

Τρέιλερ "Πλανήτης Γη"

Δεί­τε το εκ­πλη­κτι­κό τρέι­λερ του ντο­κι­μα­ντέρ Πλα­νή­της-Γη που μό­λις Κυ­κλο­φό­ρη­σε! Δεν θα πι­στεύ­ε­τε στα μά­τια σας…

Το BBC μας πα­ρου­σί­α­σε το νέο τρέι­λερ του ντο­κι­μα­ντέρ Πλα­νή­της Γη 2 που χρειά­στη­καν 10 χρό­νια για να ολο­κλη­ρω­θεί.

Το απο­τέ­λε­σμα θα σας συ­ναρ­πά­σει!

Περισσότερα...

 • Ecofos

  Η ecofos είναι η συνέχεια της Barq & Fos.Είναι ελληνική εταιρεία Εμπορίας & Μεταπώλησης Ενέργειας. Το νέο δίκτυο μεταπωλητών ενέργειας της ΖΕΝΙΘ Read More
 • Terra Petrol

  Η TERRA PETROL ιδρύθηκε το 1989 στην Αθήνα και σταδιακά κατέλαβε μια από τις πρώτες θέσεις στον τομέα της χονδρικής Read More
 • Dimco

    Η DIMCO εί­ναι εται­ρία και εμπο­ρεύ­ε­ται εξει­δι­κευ­μέ­να προ­ϊ­ό­ντα σχε­τι­κά με τη συ­ντή­ρη­ση και την επί­λυ­ση προ­βλη­μά­των στα συ­στή­μα­τα Θέρ­μαν­σης, Read More
 • Προ­σφο­ρές Στα­θε­ρής - Κι­νη­τής τη­λε­φω­νί­ας

  Αντα­γω­νι­στι­κές προ­σφο­ρές πα­κέ­των κι­νη­τής και στα­θε­ρής τη­λε­φω­νί­ας μέ­σω του Συ­νε­ται­ρι­σμού μας  Απο­κτή­στε τα ιδιαι­τέ­ρως επω­φε­λή πα­κέ­τα τη­λε­πι­κοι­νω­νιών, που εξα­σφά­λι­σε ο Read More
 • 1
 • 2