Πολιτισμός

Τα 10 πα­λαιό­τε­ρα σπί­τια της Αθή­νας

Τα πιο πα­λιά σπί­τια της πό­λης χρο­νο­λο­γού­νται από τον 17ο αιώ­να, και έχουν να μας δι­η­γη­θούν υπέ­ρο­χες ιστο­ρί­ες με σπου­δαί­ους πρω­τα­γω­νι­στές.

Tης Ηρώς Κου­νά­δη
Πό­τε κτί­στη­κε το πιο πα­λιό σπί­τι της σύγ­χρο­νης Αθή­νας; Ποιοι ήταν οι ένοι­κοί του; Πού έμε­νε ο άν­θρω­πος που σχε­δί­α­σε τα μι­σά νε­ο­κλα­σι­κά της Αθή­νας; Και πό­τε με το κα­λό θα μπο­ρού­με να πε­ρι­η­γη­θού­με στα δω­μά­τια και τις αυ­λές των πρώ­των σπι­τιών της πό­λης; Οι απα­ντή­σεις που ακο­λου­θούν εν­δέ­χε­ται να σας εκ­πλή­ξουν.

Περισσότερα...

Κι όμως, η Επί­δαυ­ρος ήταν άντρας

Κι όμως, η Επί­δαυ­ρος ήταν άντρας: Η άγνω­στη ιστο­ρία του πιο μα­γευ­τι­κού ση­μεί­ου της Ελ­λά­δας.

«Δεν έχω πά­ει πο­τέ μου στην Επί­δαυ­ρο», μου εί­πε πέ­ρυ­σι μια φί­λη μου, και αμέ­σως ανέ­λα­βα να ορ­γα­νώ­σω την πρώ­τη της κά­θο­δο στο αρ­χαίο θέ­α­τρο της Αρ­γο­λί­δας.
Ξε­κι­νή­σα­με εγκαί­ρως από την Αθή­να και πή­ρα­με τον δρό­μο για το θέ­α­τρο. Από τη στρο­φή της Εθνι­κής και με­τά, η δια­δρο­μή γέ­μι­σε σι­γά-σι­γά φως, θά­λασ­σα, πρά­σι­νο. Η φί­λη μου εί­χε ήδη εν­θου­σια­στεί από το το­πίο.

Περισσότερα...

Τα φι­λο­λο­γι­κά κα­φε­νεία της πα­λιάς Αθή­νας

Μία πε­ρι­ή­γη­ση στα φι­λο­λο­γι­κά κα­φε­νεία της πα­λιάς Αθή­νας, αρ­χής γε­νο­μέ­νης από τον 19ο αιώ­να και φτά­νο­ντας μέ­χρι και τη δε­κα­ε­τία του 1960, στα οποία συ­να­ντιού­νταν συγ­γρα­φείς, μυ­θι­στο­ριο­γρά­φοι, ποι­η­τές, εκ­δό­τες, δη­μο­σιο­γρά­φοι και κρι­τι­κοί, κά­νει το Αθη­ναϊ­κό Πρα­κτο­ρείο.

Περισσότερα...

Ο μο­να­χι­κός θρή­νος - το ζεϊ­μπέ­κι­κο

Το ζεϊ­μπέ­κι­κο δύ­σκο­λα χο­ρεύ­ε­ται. Δεν έχει βή­μα­τα· εί­ναι ιε­ρα­τι­κός χο­ρός με εσω­τε­ρι­κή έντα­ση και νό­η­μα που ο χο­ρευ­τής οφεί­λει να το γνω­ρί­ζει και να το σέ­βε­ται. Εί­ναι η σω­μα­τι­κή έκ­φρα­ση της ήτ­τας. Η απελ­πι­σία της ζω­ής. Το ανεκ­πλή­ρω­το όνει­ρο. Εί­ναι το «δεν τα βγά­ζω πέ­ρα». Το κα­κό που βλέ­πεις να έρ­χε­ται. Το πα­ρά­πο­νο των ψυ­χών που δεν προ­σαρ­μό­στη­καν στην τά­ξη των άλ­λων. Το ζεϊ­μπέ­κι­κο δεν χο­ρεύ­ε­ται πο­τέ στην ψύ­χρα ει μη μό­νον ως κού­φια επί­δει­ξη.

Περισσότερα...

  • 1
  • 2
  • 3