Προορισμοί

Mundal: Το νορβηγικό χωριό που έχει περισσότερα βιβλία παρά κατοίκους

Το μικρό, γραφικό  χωριό Mundal στη δυτική Νορβηγία έχει μόλις 280 κατοίκους, αλλά μια συλλογή βιβλίων που ξεπερνά τα 150.000.

Τα παλαιοβιβλιοπωλεία αφθονούν, πολλά μάλιστα βρίσκονται εντός των καφέ και των γκαλερί, ενώ τη θερινή περίοδο λειτουργούν και υπαίθριες βιβλιοθήκες.

Περισσότερα...

Μα­γευ­τι­κή πτή­ση πά­νω από την Ελ­λά­δα του πο­λι­τι­σμού, της ιστο­ρί­ας και της θά­λασ­σας.

Από την Ακρό­πο­λη και τα πέ­τρι­να γε­φύ­ρια της Κα­ρύ­ται­νας μέ­χρι τη Σα­ντο­ρί­νη και τη Μο­νεμ­βα­σιά 

Η μα­γευ­τι­κή πτή­ση ξε­κι­νά­ει από την Αθή­να και συ­νε­χί­ζει το πέ­ρα­σμα της μέ­σα από το γα­λά­ζιο της Σα­ντο­ρί­νης, τα πε­τρό­χτι­στα γε­φύ­ρια της Κα­ρύ­ται­νας και τους γάρ­γα­ρους κα­ταρ­ρά­κτες της Έδεσ­σας. Δεν στα­μα­τά­ει όμως εκεί. Ση­μεία της χώ­ρας μας, που ανα­δει­κνύ­ουν πέ­ρα από την ομορ­φιά της, την πα­ρά­δο­ση και τον πο­λι­τι­σμό.

Περισσότερα...

Μυ­στη­ριώ­δεις γι­γά­ντιοι κρα­τή­ρες στην Ελ­λά­δα

Αυ­τοί οι επι­βλη­τι­κοί κρα­τή­ρες προ­κα­λούν δέ­ος στον επι­σκέ­πτη. Από ψη­λά απο­τε­λούν ένα απί­στευ­το, από­κο­σμο, εξω­γή­ι­νο θέ­α­μα. Απο­λαύ­στε μια πτή­ση πά­νω και μέ­σα στους κρα­τή­ρες των Δι­δύ­μων Αρ­γο­λί­δας. Οι επι­στή­μο­νες ει­κά­ζουν ότι μάλ­λον πρό­κει­ται για κα­τα­κρή­μνι­ση σπη­λαί­ων αλ­λά η όψη τους θυ­μί­ζει κρα­τή­ρες με­τε­ω­ρι­τών, όπως αυ­τοί που βρί­σκο­νται στο φεγ­γά­ρι. Η από­λυ­τη σιω­πή που επι­κρα­τεί στο εσω­τε­ρι­κό τους σπά­ει μό­νο από τα τι­τι­βί­σμα­τα πτη­νών που ακού­γο­νται με αντή­χη­ση λό­γω του κυ­κλι­κού σχή­μα­τος των κρα­τή­ρων.

Περισσότερα...

  • 1
  • 2