Προσφορές

Κάρτα Υγείας «ΕΛ.Π.Ι.Δ.Α.»

Ο «Προ­μη­θευ­τι­κός Κα­τα­να­λω­τι­κός Και Πι­στω­τι­κός Συ­νε­ται­ρι­σμός Ερ­γα­ζο­μέ­νων Και Συ­ντα­ξιού­χων (Συν Π.Ε)» -«ΣΥΝ.ΕΡ­ΓΑ.ΣΥΑ», δη­μιούρ­γη­σε για τα μέ­λη του ένα νέο πρό­γραμ­μα πρω­το­βάθ­μιας πε­ρί­θαλ­ψης τα οποία δια­τί­θε­νται για όλα τα μέ­λη μας ανε­ξαρ­τή­τως ηλι­κί­ας, προ­βλη­μά­των Υγεί­ας και χω­ρίς Προ­α­σφα­λι­στι­κό έλεγ­χο στο­χεύ­ο­ντας στην πλη­ρέ­στε­ρη κά­λυ­ψη για όλα τα των μέ­λη μας.

Περισσότερα...

Ecofos

Η ecofos είναι η συνέχεια της Barq & Fos.
Είναι ελληνική εταιρεία Εμπορίας & Μεταπώλησης Ενέργειας. Το νέο δίκτυο μεταπωλητών ενέργειας της ΖΕΝΙΘ που προσφέρει ενεργειακές υπηρεσίες υψηλής ποιότητας σε τιμές που κάνουν τη διαφορά στα λειτουργικά έξοδα των ελληνικών επιχειρήσεων και νοικοκυριών.

Περισσότερα...

Προ­σφο­ρές Στα­θε­ρής - Κι­νη­τής τη­λε­φω­νί­ας

Αντα­γω­νι­στι­κές προ­σφο­ρές πα­κέ­των κι­νη­τής και στα­θε­ρής τη­λε­φω­νί­ας μέ­σω του Συ­νε­ται­ρι­σμού μας 

Απο­κτή­στε τα ιδιαι­τέ­ρως επω­φε­λή πα­κέ­τα τη­λε­πι­κοι­νω­νιών, που εξα­σφά­λι­σε ο Συ­νε­ται­ρι­σμός για όλα τα μέ­λη του...

Περισσότερα...

Terra Petrol

Η TERRA PETROL ιδρύθηκε το 1989 στην Αθήνα και σταδιακά κατέλαβε μια από τις πρώτες θέσεις στον τομέα της χονδρικής και λιανικής πώλησης πετρελαιοειδών στον νομό Αττικής. Βασιζόμενη σε ίδιες δυνάμεις και στέρεες βάσεις η νέα χιλιετηρίδα την βρήκε να δραστηριοποιείται ενεργά και συνολικά πλέον στον τομέα της εξυπηρέτησης των κτιρίων.

Περισσότερα...

Ασφά­λειες Αυ­το­κι­νή­των - Ακι­νή­των

Συ­νά­δελ­φοι,

Οι μο­να­δι­κές προ­σφο­ρές του Συ­νε­ται­ρι­σμού μας συ­νε­χί­ζο­νται  (και θα συ­νε­χί­ζο­νται…) !!!

Ο Συ­νε­ται­ρι­σμός μας εξα­σφά­λι­σε συμ­φω­νία με με­γά­λη ασφα­λι­στι­κή εται­ρεία για να πα­ρέ­χει στα μέ­λη του τις κα­λύ­τε­ρες τι­μές της αγο­ράς στις ασφά­λειες ακι­νή­των, αυ­το­κι­νή­του και μη­χα­νής :

Περισσότερα...

Dimco

 

Η DIMCO εί­ναι εται­ρία και εμπο­ρεύ­ε­ται εξει­δι­κευ­μέ­να προ­ϊ­ό­ντα σχε­τι­κά με τη συ­ντή­ρη­ση και την επί­λυ­ση προ­βλη­μά­των στα συ­στή­μα­τα Θέρ­μαν­σης, Ύδρευ­σης και Απο­χέ­τευ­σης, σω­λη­νώ­σε­ων Αε­ρί­ου και Υγρα­ε­ρί­ου τε­χνο­λο­γί­ας CSST, προ­ϊ­ό­ντα υγρο­μό­νω­σης και θερ­μο­μό­νω­σης κτη­ρί­ων, κόλ­λες, κολ­λή­σεις, στε­γα­νω­τι­κά,

Περισσότερα...

  • 1
  • 2
  • 3