«Happy Birthday ΕΛ­ΛΑΣ»
200 χρό­νια εθνι­κής...Ασυ­ναρ­τη­σί­ας!
Στο Θέ­α­τρο «ΑΘΗ­Νά»
Πρε­μιέ­ρα την Πα­ρα­σκευή 25 Οκτω­βρί­ου

(Μοναδικές τιμές για τα μέλη του Συνεταιρισμού μας)

Ο Γιάν­νης Ζου­γα­νέ­λης υπο­δέ­χε­ται την καλ­λι­τε­χνι­κά ακού­ρα­στη Ζω­ζώ Σα­πουν­τζά­κη σε μια πρω­τό­τυ­πη, ζω­ντα­νή, μου­σι­κή πα­ρά­στα­ση για το θέ­α­τρο "Αθη­νά", μα­ζί με μια δυ­να­τή ομά­δα!

zouganelisΤί­τλος της "Happy Birthday ΕΛ­ΛΑΣ". Πρό­κει­ται για μια μου­σι­κή πα­ρά­στα­ση με εορ­τα­στι­κό χα­ρα­κτή­ρα για την επέ­τειο των 200 χρό­νων της εθνι­κής μας ...Ασυ­ναρ­τη­σί­ας!

Η πραγ­μα­τι­κή ταυ­τό­τη­τα του 'Έλ­λη­να δο­σμέ­νη μέ­σα από γέ­λιο, μου­σι­κή, χο­ρό, τρα­γού­δι αλ­λά και... βα­θιά ψυ­χή. Με ήρω­ες, τους «Ελ­λη­να­ρά­δες» δια­κο­σί­ων ολό­κλη­ρων ετών, απο­κα­ΐ­δια μιας ει­κο­νι­κής πραγ­μα­τι­κό­τη­τας.

Πρω­τα­γω­νι­στούν: Άβα Γα­λα­νο­πού­λου, Γιώρ­γος Χα­τζής, Αν­δρέ­ας Κων­στα­ντι­νί­δης, Ερ­μό­λα­ος Ματ­θαί­ου, Βα­σί­λης Για­κου­μά­ρος, Τά­νια Ρόκ­κα, Γιώρ­γος Μπού­μπας και η Σο­φία Κουρ­τί­δου.

Ο Γιάν­νης Ζου­γα­νέ­λης δη­λώ­νει για την πα­ρά­στα­ση: Επι­διώ­κου­με το “ζω­ντα­νό” θέ­α­τρο, ένα θέ­α­τρο που θα δια­δρά­ται στην κα­θη­με­ρι­νό­τη­τά του, που θα αλ­λά­ζει, θα εξε­λίσ­σε­ται, που θα εν­σω­μα­τώ­νο­νται οι αντι­δρά­σεις των απο­δε­κτών θε­α­τών τους οποί­ους θέ­λου­με να μπαί­νουν στη θέ­α­ση. Επί­σης, στο Happy Birthday ΕΛ­ΛΑΣ δια­περ­νά­ει όλη η σκω­πτι­κό­τη­τα της κα­θη­με­ρι­νό­τη­τάς μας και γιορ­τά­ζου­με τα 200 χρό­νια της εθνι­κής μας πα­λιγ­γε­νε­σί­ας από τη πλευ­ρά της ασυ­ναρ­τη­σί­ας της. Τι έφται­ξε και πε­τά­ξα­με το μπα­λά­κι των ευ­θυ­νών στους άλ­λους; Πού φταί­ξα­με εμείς; Και όλα αυ­τά με γνώ­μο­να το γέ­λιο και την ισορ­ρο­πία της ψυ­χής. Ερευ­νού­με τους χα­ρα­κτή­ρες των αν­θρώ­πων και τους ανε­βά­ζου­με στη σκη­νή. Αυ­τό που θα θέ­λα­με ιδα­νι­κά εί­ναι ο απο­δέ­κτης, δη­λα­δή ο θε­α­τής, να αντα­να­κλά­ται σε αυ­τό που συμ­βαί­νει στη σκη­νή και να τον αφο­ρά. Επι­μέ­νω πά­ρα πο­λύ στο «ζω­ντα­νό» θέ­α­τρο, θα γί­νο­νται πράγ­μα­τα τα οποία δεν θα εί­ναι πο­τέ ίδια. Και αυ­τό με από­λυ­τη συ­νεί­δη­ση του τι θέ­λου­με να επι­κοι­νω­νή­σου­με και με πολ­λή χα­ρά, αγά­πη και πί­στη σε αυ­τό που κά­νου­με.

Κεί­με­να: (με αλ­φα­βη­τι­κή σει­ρά) : Αντώ­νης Αν­δρι­κά­κης, Μι­χα­ήλ Άν­θης, Νί­κος Κε­ρα­μί­δας, Ντί­νος Σπυ­ρό­που­λος, σε συ­νερ­γα­σία με τον Γιάν­νη Ζου­γα­νέ­λη.

Σκη­νι­κά – Κο­στού­μια: Μι­χά­λης Σδού­γκοςΒοη­θός σκη­νο­γρά­φου: Σω­τή­ρης Υφα­ντήςΣχε­δια­σμός φω­τι­σμού: Σε­μί­να Πα­πα­λε­ξαν­δρο­πού­λουΒί­ντεο: Πά­νος Ζε­νί­δηςΧο­ρο­γρα­φί­ες: Νι­κο­λέτ­τα Τρί­κηΠια­νί­στας: Θα­λής Τρια­ντα­φύλ­λουΣκη­νο­θε­σία: Γιάν­νης Ζου­γα­νέ­ληςΒοη­θός Σκη­νο­θέ­τη: Τά­νια Ρόκ­καΠα­ρα­γω­γή: Δη­μη­τρης Μα­ρο­σού­λης - Θο­δω­ρής Μα­ρο­σού­λης Φω­το­γρα­φί­ες: Γιώρ­γος Καλ­φα­μα­νώ­λης.

 

Πα­ρα­στά­σεις & Ώρες έναρ­ξης:
Τε­τάρ­τη 19:15,
Πέμ­πτη 21:00
Πα­ρα­σκευή 21:00
Σάβ­βα­το 18:00 & 21:00
Κυ­ρια­κή 19:15


Ισχύουν ειδικές τιμές για το Συνεταιρισμό μας

με την επίδειξη του κουπονιού που μπορείτε να κατεβάσετε ΕΔΩ !!!

12,00 € (πλατεία)


Η τιμή ισχύει για τις παρακάτω παραστάσεις: 

Τε­τάρ­τη 19:15

Πέμ­πτη, Πα­ρα­σκευή 21:00

Σάβ­βα­το 18:00

 

Για πε­ρισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες επι­κοι­νω­νεί­τε με το Συ­νε­ται­ρι­σμό μας:

Τηλ. : 210 3250692-3-4

Δώρα Σιμιτσή : 698 695 0488

e – mail : synergasya@​gmail.​com


 

 • Ecofos

  Η ecofos είναι η συνέχεια της Barq & Fos.Είναι ελληνική εταιρεία Εμπορίας & Μεταπώλησης Ενέργειας. Το νέο δίκτυο μεταπωλητών ενέργειας της ΖΕΝΙΘ Read More
 • Personal Trainers

  Το Personal Training είναι αποδεδειγμένα η αποτελεσματικότερη μέθοδος προπόνησης. Η πρώτη επαφή με τον προπονητή γίνεται μέσω του fitness test όπου συλλέγονται Read More
 • ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΙΚΕΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΕΣ

    ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ & ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑ ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ ΣΤΟ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ Μ Π Α Ν Σ Κ Ο - ΣΑΝΤΑΝΣΚΙ  ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ Ο Χ Ρ Ι Read More
 • Terra Petrol

  Η TERRA PETROL ιδρύθηκε το 1989 στην Αθήνα και σταδιακά κατέλαβε μια από τις πρώτες θέσεις στον τομέα της χονδρικής Read More
 • 1
 • 2
 • 3