Η DIMCO εί­ναι εται­ρία και εμπο­ρεύ­ε­ται εξει­δι­κευ­μέ­να προ­ϊ­ό­ντα σχε­τι­κά με τη συ­ντή­ρη­ση και την επί­λυ­ση προ­βλη­μά­των στα συ­στή­μα­τα Θέρ­μαν­σης, Ύδρευ­σης και Απο­χέ­τευ­σης, σω­λη­νώ­σε­ων Αε­ρί­ου και Υγρα­ε­ρί­ου τε­χνο­λο­γί­ας CSST, προ­ϊ­ό­ντα υγρο­μό­νω­σης και θερ­μο­μό­νω­σης κτη­ρί­ων, κόλ­λες, κολ­λή­σεις, στε­γα­νω­τι­κά,

επι­σκευα­στι­κά υλι­κά Αμε­ρι­κά­νι­κης τε­χνο­λο­γί­ας για όλες τις εφαρ­μο­γές, φίλ­τρα και συ­στή­μα­τα επε­ξερ­γα­σί­ας νε­ρού και γε­νι­κά προ­ϊ­ό­ντα τε­χνο­λο­γί­ας που δί­νουν λύ­σεις σε οποιο­δή­πο­τε πρό­βλη­μα πα­ρου­σιά­ζε­ται στις κτι­ρια­κές εγκα­τα­στά­σεις.

 

dimco adv


Ισχύουν ειδικές τιμές για το Συνεταιρισμό μας !!!


Για πε­ρισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες επι­κοι­νω­νεί­τε με το Συ­νε­ται­ρι­σμό μας:

Τηλ. : 210 3250692-3-4

Δώρα Σιμιτσή : 698 695 0488

e – mail : synergasya@​gmail.​com


 

 • Ecofos

  Η ecofos είναι η συνέχεια της Barq & Fos.Είναι ελληνική εταιρεία Εμπορίας & Μεταπώλησης Ενέργειας. Το νέο δίκτυο μεταπωλητών ενέργειας της ΖΕΝΙΘ Read More
 • Terra Petrol

  Η TERRA PETROL ιδρύθηκε το 1989 στην Αθήνα και σταδιακά κατέλαβε μια από τις πρώτες θέσεις στον τομέα της χονδρικής Read More
 • Dimco

    Η DIMCO εί­ναι εται­ρία και εμπο­ρεύ­ε­ται εξει­δι­κευ­μέ­να προ­ϊ­ό­ντα σχε­τι­κά με τη συ­ντή­ρη­ση και την επί­λυ­ση προ­βλη­μά­των στα συ­στή­μα­τα Θέρ­μαν­σης, Read More
 • Προ­σφο­ρές Στα­θε­ρής - Κι­νη­τής τη­λε­φω­νί­ας

  Αντα­γω­νι­στι­κές προ­σφο­ρές πα­κέ­των κι­νη­τής και στα­θε­ρής τη­λε­φω­νί­ας μέ­σω του Συ­νε­ται­ρι­σμού μας  Απο­κτή­στε τα ιδιαι­τέ­ρως επω­φε­λή πα­κέ­τα τη­λε­πι­κοι­νω­νιών, που εξα­σφά­λι­σε ο Read More
 • 1
 • 2