Η DIMCO εί­ναι εται­ρία και εμπο­ρεύ­ε­ται εξει­δι­κευ­μέ­να προ­ϊ­ό­ντα σχε­τι­κά με τη συ­ντή­ρη­ση και την επί­λυ­ση προ­βλη­μά­των στα συ­στή­μα­τα Θέρ­μαν­σης, Ύδρευ­σης και Απο­χέ­τευ­σης, σω­λη­νώ­σε­ων Αε­ρί­ου και Υγρα­ε­ρί­ου τε­χνο­λο­γί­ας CSST, προ­ϊ­ό­ντα υγρο­μό­νω­σης και θερ­μο­μό­νω­σης κτη­ρί­ων, κόλ­λες, κολ­λή­σεις, στε­γα­νω­τι­κά,

επι­σκευα­στι­κά υλι­κά Αμε­ρι­κά­νι­κης τε­χνο­λο­γί­ας για όλες τις εφαρ­μο­γές, φίλ­τρα και συ­στή­μα­τα επε­ξερ­γα­σί­ας νε­ρού και γε­νι­κά προ­ϊ­ό­ντα τε­χνο­λο­γί­ας που δί­νουν λύ­σεις σε οποιο­δή­πο­τε πρό­βλη­μα πα­ρου­σιά­ζε­ται στις κτι­ρια­κές εγκα­τα­στά­σεις.

 

dimco adv


Ισχύουν ειδικές τιμές για το Συνεταιρισμό μας !!!


Για πε­ρισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες επι­κοι­νω­νεί­τε με το Συ­νε­ται­ρι­σμό μας:

Τηλ. : 210 3250692-3-4

Δώρα Σιμιτσή : 698 695 0488

e – mail : synergasya@​gmail.​com


 

  • 1
  • 2
  • 3