1. ΣΚΟ­ΠΟΣ

Σκο­πός του εγ­γρά­φου εί­ναι να κα­θο­ρί­σει τις υπο­χρε­ώ­σεις, κα­θώς και την πο­λι­τι­κή του Συ­νε­ται­ρι­σμού για την ιδιω­τι­κό­τη­τα και την προ­στα­σία δε­δο­μέ­νων προ­σω­πι­κού χα­ρα­κτή­ρα.

Η Διοί­κη­ση της ΣΥΝ.ΕΡ­ΓΑ.ΣΥΑ, δε­σμεύ­ε­ται για την εκ­πλή­ρω­ση των απαι­τή­σε­ων του νέ­ου Γε­νι­κού Κα­νο­νι­σμού Προ­στα­σί­ας των Δε­δο­μέ­νων (GDPR) και ανα­γνω­ρί­ζει την προ­στα­σία των προ­σω­πι­κών δε­δο­μέ­νων σαν προ­τε­ραιό­τη­τα. Η καλ­λιέρ­γεια πε­ρι­βάλ­λο­ντος ασφά­λειας και εμπι­στο­σύ­νης, εσω­τε­ρι­κά και εξω­τε­ρι­κά, απο­τε­λεί αρ­χή της ΣΥΝ.ΕΡ­ΓΑ.ΣΥΑ και θα δια­τε­θεί κά­θε ανα­γκαί­ος πό­ρος προ­κει­μέ­νου να δια­σφα­λι­στεί.


2. ΠΕ­ΔΙΟ ΕΦΑΡ­ΜΟ­ΓΗΣ

Η πο­λι­τι­κή αφο­ρά στην επε­ξερ­γα­σία δε­δο­μέ­νων προ­σω­πι­κού χα­ρα­κτή­ρα από την εται­ρία.


3. ΥΠΕΥ­ΘΥ­ΝΟ­ΤΗ­ΤΕΣ

Υπεύ­θυ­νοι για την τή­ρη­ση της πα­ρού­σας πο­λι­τι­κής εί­ναι η Διοί­κη­ση και ο Data Protection Officer όπως ορί­ζε­ται σε αντί­στοι­χη δια­δι­κα­σία του Συ­νε­ται­ρι­σμού.


4. ΑΡ­ΧΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟ­ΡΟΥΝ ΤΗΝ ΕΠΕ­ΞΕΡ­ΓΑ­ΣΙΑ

Ο Συ­νε­ται­ρι­σμός δια­σφα­λί­ζει τη συμ­μόρ­φω­ση με τις θε­με­λιώ­δεις αρ­χές του Κα­νο­νι­σμού Προ­στα­σί­ας Προ­σω­πι­κών Δε­δο­μέ­νων τό­σο στην επε­ξερ­γα­σία που εκτε­λεί­ται επί του πα­ρό­ντος όσο και στο πλαί­σιο της ει­σα­γω­γής νέ­ων με­θό­δων επε­ξερ­γα­σί­ας, όπως τα νέα πλη­ρο­φο­ρια­κά συ­στή­μα­τα.

Συ­γκε­κρι­μέ­να οι αρ­χές επε­ξερ­γα­σί­ας με τις οποί­ες η ΣΥΝ.ΕΡ­ΓΑ.ΣΥΑ δια­σφα­λί­ζει συμ­μόρ­φω­ση αφο­ρούν:

- Νο­μι­μό­τη­τα, αντι­κει­με­νι­κό­τη­τα και δια­φά­νεια

- Πε­ριο­ρι­σμός του σκο­πού

- Ελα­χι­στο­ποί­η­ση των δε­δο­μέ­νων

- Ακρί­βεια

- Πε­ριο­ρι­σμός της πε­ριό­δου απο­θή­κευ­σης

- Ακε­ραιό­τη­τα και εμπι­στευ­τι­κό­τη­τα

- Λο­γο­δο­σία


5. ΔΙ­ΚΑΙΩ­ΜΑ­ΤΑ ΤΟΥ ΑΤΟ­ΜΟΥ

Τα δι­καιώ­μα­τα των υπο­κει­μέ­νων των δε­δο­μέ­νων υπο­στη­ρί­ζο­νται από κα­τάλ­λη­λες δια­δι­κα­σί­ες που επι­τρέ­πουν την ανά­λη­ψη των απαι­τού­με­νων ενερ­γειών εντός των χρο­νι­κών ορί­ων που ορί­ζο­νται στον Γε­νι­κό Κα­νο­νι­σμό Προ­στα­σί­ας Δε­δο­μέ­νων.

Τα δι­καιώ­μα­τα των υπο­κει­μέ­νων εί­ναι τα πα­ρα­κά­τω:

• Το δι­καί­ω­μα της ενη­μέ­ρω­σης

• Το δι­καί­ω­μα πρό­σβα­σης

• Το δι­καί­ω­μα διόρ­θω­σης

• Το «δι­καί­ω­μα στη λή­θη»

• Το δι­καί­ω­μα στον πε­ριο­ρι­σμό της επε­ξερ­γα­σί­ας

• Το δι­καί­ω­μα στην φο­ρη­τό­τη­τα

• Το δι­καί­ω­μα αντίρ­ρη­σης

• Το δι­καί­ω­μα αντίρ­ρη­σης στις πε­ρι­πτώ­σεις profiling


6. ΝΟ­ΜΙ­ΜΟ­ΤΗ­ΤΑ ΤΗΣ ΕΠΕ­ΞΕΡ­ΓΑ­ΣΙΑΣ

Εί­ναι πο­λι­τι­κή του Συ­νε­ται­ρι­σμού να προσ­διο­ρί­ζει την κα­τάλ­λη­λη νο­μι­κή βά­ση για κά­θε επε­ξερ­γα­σία και να την τεκ­μη­ριώ­νει, σύμ­φω­να με τον Κα­νο­νι­σμό Προ­στα­σί­ας Προ­σω­πι­κών Δε­δο­μέ­νων.


7. ΠΡΟ­ΣΤΑ­ΣΙΑ ΤΗΣ ΙΔΙΩ­ΤΙ­ΚΟ­ΤΗ­ΤΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΧΕ­ΔΙΑ­ΣΜΟ

Ο Συ­νε­ται­ρι­σμός υιο­θε­τεί την αρ­χή της προ­στα­σί­ας της δε­δο­μέ­νων από τον σχε­δια­σμό και θα δια­σφα­λί­σει ότι ο προσ­διο­ρι­σμός και ο σχε­δια­σμός όλων των νέ­ων ή ση­μα­ντι­κά αλ­λαγ­μέ­νων συ­στη­μά­των που συλ­λέ­γουν ή επε­ξερ­γά­ζο­νται δε­δο­μέ­να προ­σω­πι­κού χα­ρα­κτή­ρα θα υπό­κει­νται στην κα­τάλ­λη­λη εξέ­τα­ση των θε­μά­των προ­στα­σί­ας της ιδιω­τι­κής ζω­ής.

Όταν οι πρά­ξεις επε­ξερ­γα­σί­ας εν­δέ­χε­ται να έχουν ως απο­τέ­λε­σμα υψη­λό κίν­δυ­νο για τα δι­καιώ­μα­τα και τις ελευ­θε­ρί­ες των φυ­σι­κών προ­σώ­πων, θα διε­νερ­γεί­ται εκτί­μη­ση αντι­κτύ­που σχε­τι­κά με την προ­στα­σία των δε­δο­μέ­νων.

Η χρή­ση τε­χνι­κών όπως η ελα­χι­στο­ποί­η­ση των δε­δο­μέ­νων, η ψευ­δω­νυ­μο­ποί­η­ση, η ανω­νυ­μο­ποί­η­ση και η κρυ­πτο­γρά­φη­ση, λαμ­βά­νο­νται υπό­ψη, όπου αυ­τό εί­ναι εφι­κτό και κα­τάλ­λη­λο. 


8. ΣΥΜ­ΒΑ­ΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΕ­ΡΙ­ΛΑΜ­ΒΑ­ΝΟΥΝ ΕΠΕ­ΞΕΡ­ΓΑ­ΣΙΑ ΔΕ­ΔΟ­ΜΕ­ΝΩΝ ΠΡΟ­ΣΩ­ΠΙ­ΚΟΥ ΧΑ­ΡΑ­ΚΤΗ­ΡΑ

Ο Συ­νε­ται­ρι­σμός θα δια­σφα­λί­σει ότι όλες οι δρα­στη­ριό­τη­τες που ει­σά­γει στο πλαί­σιο ανά­πτυ­ξης συ­νερ­γα­σιών και αφο­ρούν την επε­ξερ­γα­σία δε­δο­μέ­νων προ­σω­πι­κού χα­ρα­κτή­ρα, υπό­κει­νται σε τεκ­μη­ριω­μέ­νη σύμ­βα­ση που πε­ρι­λαμ­βά­νει τις συ­γκε­κρι­μέ­νες πλη­ρο­φο­ρί­ες και τους όρους που απαι­τού­νται από τον Γε­νι­κό Κα­νο­νι­σμό Προ­στα­σί­ας Δε­δο­μέ­νων και την κεί­με­νη νο­μο­θε­σία.

Με κά­θε εκτε­λών την επε­ξερ­γα­σία ή υπερ­γο­λά­βο, υπο­γρά­φε­ται ιδιω­τι­κό συμ­φω­νη­τι­κό κα­τ’ άρ­θρο 28 GDPR, το οποίο ανα­φέ­ρει με­τα­ξύ άλ­λων τα ακό­λου­θα:

- πε­δίο εφαρ­μο­γής και διάρ­κεια

- σκο­πό

- τεκ­μη­ρί­ω­ση μορ­φών και έκτα­σης επε­ξερ­γα­σί­ας,

- προη­γού­με­νη εξου­σιο­δό­τη­ση σε πε­ρί­πτω­ση που χρη­σι­μο­ποιεί­ται άλ­λος επε­ξερ­γα­στής,

- την πα­ρο­χή οποιασ­δή­πο­τε τεκ­μη­ρί­ω­σης που απο­δει­κνύ­ει τη συμ­μόρ­φω­ση με τον Γε­νι­κό Κα­νο­νι­σμό Προ­στα­σί­ας Δε­δο­μέ­νων και την κεί­με­νη νο­μο­θε­σία.

- άμε­ση κοι­νο­ποί­η­ση οποιασ­δή­πο­τε πα­ρα­βί­α­σης των δε­δο­μέ­νων ή συν­δρο­μή προς αυ­τή την κα­τεύ­θυν­ση.

Tα δι­καιώ­μα­τα των με­λών ,των ερ­γα­ζο­μέ­νων, των συμ­βαλ­λο­μέ­νων και άλ­λων τρί­των όταν δεν έχουν πλέ­ον άδεια πρό­σβα­σης σε χώ­ρους ή πό­ρους ή όταν λή­ξει η σύμ­βα­ση ερ­γα­σί­ας τους και προ­σαρ­μό­ζουν τα δι­καιώ­μα­τα σε πε­ρί­πτω­ση με­τα­φο­ράς ερ­γα­σί­ας ανα­κα­λού­νται ή σε κά­θε πε­ρί­πτω­ση που χρειά­ζε­ται γί­νε­ται επα­νε­κτί­μη­ση και επα­νέ­λεγ­χος των προ­σβά­σε­ών τους.


9. ΔΙΑ­ΒΙ­ΒΑ­ΣΗ ΔΕ­ΔΟ­ΜΕ­ΝΩΝ ΠΡΟ­ΣΩ­ΠΙ­ΚΟΥ ΧΑ­ΡΑ­ΚΤΗ­ΡΑ ΣΕ ΤΡΙ­ΤΕΣ ΧΩ­ΡΕΣ

Στην πε­ρί­πτω­ση που υπάρ­χουν δια­βι­βά­σεις δε­δο­μέ­νων προ­σω­πι­κού χα­ρα­κτή­ρα εκτός της Ευ­ρω­παϊ­κής Ένω­σης εξε­τά­ζο­νται προ­σε­κτι­κά πριν από τη δια­βί­βα­ση, ώστε να δια­σφα­λι­στεί ότι εμπί­πτουν στα όρια που επι­βάλ­λει ο Γε­νι­κός Κα­νο­νι­σμός Προ­στα­σί­ας Δε­δο­μέ­νων και η κεί­με­νη νο­μο­θε­σία. Αυ­τό εξαρ­τά­ται εν μέ­ρει από την κρί­ση της Ευ­ρω­παϊ­κής Επι­τρο­πής σχε­τι­κά με την επάρ­κεια των δια­σφα­λί­σε­ων για τα προ­σω­πι­κά δε­δο­μέ­να που ισχύ­ουν στη χώ­ρα υπο­δο­χής και το οποίο μπο­ρεί να αλ­λά­ξει με την πά­ρο­δο του χρό­νου.


 10. ΥΠΕΥ­ΘΥ­ΝΟΣ ΠΡΟ­ΣΤΑ­ΣΙΑΣ ΔΕ­ΔΟ­ΜΕ­ΝΩΝ

Στην εται­ρία έχει ορι­στεί υπεύ­θυ­νος προ­στα­σί­ας δε­δο­μέ­νων (DPO) o Ανα­στά­σιος Πα­νά­ρε­τος.


11. ΔΗ­ΛΩ­ΣΗ ΠΑ­ΡΑ­ΒΙΑ­ΣΗΣ ΔΕ­ΔΟ­ΜΕ­ΝΩΝ ΠΡΟ­ΣΩ­ΠΙ­ΚΟΥ ΧΑ­ΡΑ­ΚΤΗ­ΡΑ

Η πο­λι­τι­κή του Συ­νε­ται­ρι­σμού εί­ναι δί­καιη και ανα­λο­γι­κή όταν εξε­τά­ζει τα μέ­τρα που πρέ­πει να λη­φθούν για την ενη­μέ­ρω­ση των επη­ρε­α­ζό­με­νων με­ρών σχε­τι­κά με τις πα­ρα­βιά­σεις δε­δο­μέ­νων προ­σω­πι­κού χα­ρα­κτή­ρα. Αυ­τό θα γί­νε­ται σύμ­φω­να με το Σχέ­διο Δια­χεί­ρι­σης που κα­θο­ρί­ζει τη συ­νο­λι­κή δια­δι­κα­σία αντι­με­τώ­πι­σης πε­ρι­στα­τι­κών ασφά­λειας πλη­ρο­φο­ριών.


12. ΑΝΤΙ­ΜΕ­ΤΩ­ΠΙ­ΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜ­ΜΟΡ­ΦΩ­ΣΗΣ ΣΤΟΝ GDPR

Οι ακό­λου­θες ενέρ­γειες ανα­λαμ­βά­νο­νται προ­κει­μέ­νου να δια­σφα­λι­στεί ότι Ο Συ­νε­ται­ρι­σμός συμ­μορ­φώ­νε­ται ανά πά­σα στιγ­μή με την αρ­χή της λο­γο­δο­σί­ας του Γε­νι­κού Κα­νο­νι­σμού Προ­στα­σί­ας Δε­δο­μέ­νων:

- Η νο­μι­κή βά­ση για την επε­ξερ­γα­σία δε­δο­μέ­νων προ­σω­πι­κού χα­ρα­κτή­ρα εί­ναι σα­φής και αδιαμ­φι­σβή­τη­τη

- Όλο το προ­σω­πι­κό που ασχο­λεί­ται με τη δια­χεί­ρι­ση δε­δο­μέ­νων προ­σω­πι­κού χα­ρα­κτή­ρα κα­τα­νο­εί τις ευ­θύ­νες του για την τή­ρη­ση της κα­λής πρα­κτι­κής προ­στα­σί­ας δε­δο­μέ­νων

- Εκ­παί­δευ­ση για την προ­στα­σία των δε­δο­μέ­νων πα­ρέ­χε­ται σε όλο το προ­σω­πι­κό

- Εφαρ­μό­ζο­νται κα­νό­νες σχε­τι­κά με τη συ­ναί­νε­ση των υπο­κει­μέ­νων των δε­δο­μέ­νων

- Υπάρ­χουν δια­θέ­σι­μα κα­νά­λια για τα υπο­κεί­με­να των δε­δο­μέ­νων που επι­θυ­μούν να ασκή­σουν τα δι­καιώ­μα­τά τους όσον αφο­ρά τα προ­σω­πι­κά δε­δο­μέ­να και όλα τα αι­τή­μα­τα αντι­με­τω­πί­ζο­νται απο­τε­λε­σμα­τι­κά

- Οι δια­δι­κα­σί­ες που αφο­ρούν δε­δο­μέ­να προ­σω­πι­κού χα­ρα­κτή­ρα επα­νε­ξε­τά­ζο­νται ανά τα­κτά χρο­νι­κά δια­στή­μα­τα

- Η αρ­χή της ιδιω­τι­κό­τη­τας κα­τά το σχε­δια­σμό υιο­θε­τεί­ται για όλα τα νέα ή με­τα­βαλ­λό­με­να συ­στή­μα­τα και δια­δι­κα­σί­ες

Κα­τα­γρά­φε­ται η ακό­λου­θη τεκ­μη­ρί­ω­ση των δρα­στη­ριο­τή­των επε­ξερ­γα­σί­ας:

- Όνο­μα εται­ρί­ας και σχε­τι­κές λε­πτο­μέ­ρειες

- Σκο­πός της επε­ξερ­γα­σί­ας των δε­δο­μέ­νων προ­σω­πι­κού χα­ρα­κτή­ρα

- Κα­τη­γο­ρί­ες ατό­μων και επε­ξερ­γα­σμέ­να προ­σω­πι­κά δε­δο­μέ­να

- Κα­τη­γο­ρί­ες απο­δε­κτών προ­σω­πι­κών δε­δο­μέ­νων

- Συμ­φω­νί­ες και μη­χα­νι­σμοί για τη δια­βί­βα­ση δε­δο­μέ­νων προ­σω­πι­κού χα­ρα­κτή­ρα σε χώ­ρες εκτός της ΕΕ, συ­μπε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νων των λε­πτο­με­ρειών των ελέγ­χων που εφαρ­μό­ζο­νται

- Προ­γράμ­μα­τα δια­τή­ρη­σης προ­σω­πι­κών δε­δο­μέ­νων

- Οι σχε­τι­κοί τε­χνι­κοί και ορ­γα­νω­τι­κοί έλεγ­χοι έχουν τε­θεί σε ισχύ

Αυ­τές οι ενέρ­γειες επα­νε­ξε­τά­ζο­νται σε τα­κτι­κή βά­ση ως μέ­ρος της δια­δι­κα­σί­ας δια­χεί­ρι­σης που αφο­ρά την προ­στα­σία δε­δο­μέ­νων.


13. ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΟΙΝΗΣ

Αν βρε­θεί υπάλ­λη­λος ή συ­νερ­γά­της που έχει πα­ρα­βιά­σει αυ­τήν την πο­λι­τι­κή, υπό­κει­ται σε πει­θαρ­χι­κή πρά­ξη μέ­χρι και σε τερ­μα­τι­σμό της σύμ­βα­σης ερ­γα­σί­ας.

Διευ­κρι­νί­ζε­ται ότι η ΣΥΝ.ΕΡ­ΓΑ.ΣΥΑ, τη­ρεί και εφαρ­μό­ζει ξε­χω­ρι­στές πο­λι­τι­κές συλ­λο­γής, χρή­σης και επε­ξερ­γα­σί­ας προ­σω­πι­κών δε­δο­μέ­νων για κά­θε μία κα­τη­γο­ρία εκ των συ­να­λασ­σο­μέ­νων της ή για δια­φο­ρε­τι­κές κα­τη­γο­ρί­ες επε­ξερ­γα­σί­ας, που χρή­ζουν ει­δι­κής ρύθ­μι­σης.

Στις επι­μέ­ρους πο­λι­τι­κές πε­ρι­γρά­φο­νται ανα­λυ­τι­κά και σύμ­φω­να με τις γε­νι­κές αρ­χές της πα­ρού­σας, πε­ρισ­σό­τε­ρες λε­πτο­μέ­ρειες, τα δι­καιώ­μα­τά σας και οι δια­δι­κα­σί­ες ικα­νο­ποί­η­σης αυ­τών, ενώ Ο Συ­νε­ται­ρι­σμός έχει πραγ­μα­το­ποι­ή­σει σχε­τι­κές γνω­στο­ποι­ή­σεις στα εν­δια­φε­ρό­με­να μέ­ρη. Σε πε­ρί­πτω­ση που δεν έχε­τε λά­βει γνώ­ση ή επι­θυ­μεί­τε ανα­λυ­τι­κό­τε­ρη ενη­μέ­ρω­ση, μπο­ρεί­τε να υπο­βάλ­λε­τε σχε­τι­κό αί­τη­μα στην ηλε­κτρο­νι­κή διεύ­θυν­ση , ανα­φέ­ρο­ντας ονο­μα­τε­πώ­νυ­μο, ιδιό­τη­τα, στοι­χεία επι­κοι­νω­νί­ας και ακρι­βές αί­τη­μα.


 

  • 1
  • 2
  • 3