Πολ­λοί από μας έχου­με συ­σχε­τί­σει το να ‘δια­βά­ζει­ς’ το μυα­λό κά­ποιου με ένα εί­δος μη­χα­νι­σμού ελέγ­χου.

Αν μπο­ρείς να ξέ­ρεις την επό­με­νη κί­νη­σή τους, μπο­ρείς να τους χει­ρα­γω­γή­σεις ή να προ­βλέ­ψεις τις επό­με­νες ενέρ­γειες τους.

Στην πραγ­μα­τι­κό­τη­τα, το να ‘δια­βά­ζει­ς’ το μυα­λό κά­ποιου μπο­ρεί να εί­ναι πιο πρα­κτι­κό και προ­σω­πι­κό. Το να μπο­ρείς να ‘δια­βά­ζει­ς’ το μυα­λό κά­ποιου, σου επι­τρέ­πει να εί­σαι εκεί όταν σε χρειά­ζε­ται, να κα­τα­νο­ή­σεις την θέ­ση του και να συν­δε­θείς μα­ζί του σε ένα βα­θύ­τε­ρο επί­πε­δο.

 

Διά­βα­σε έξι εύ­κο­λους τρό­πους για να ‘δια­βά­ζει­ς’ το μυα­λό κά­ποιου.

1) Η γλώσ­σα του σώ­μα­τος
Η γλώσ­σα του σώ­μα­τος εί­ναι μια έν­δει­ξη του τι ο άλ­λος σκέ­φτε­ται. Αν το μέ­τω­πό τους εί­ναι ζα­ρω­μέ­νο, έχουν άγ­χος. Πώς κά­θο­νται ή στέ­κο­νται; Πώς εί­ναι η στά­ση του σώ­μα­τος;

Στη φύ­ση, όταν τα πρω­τεύ­ο­ντα θη­λα­στι­κά θέ­λουν να δεί­ξουν την δύ­να­μή τους, ανοί­γουν διά­πλα­τα τα χέ­ρια τους με τους ώμους εκτε­τα­μέ­νους. Τε­ντώ­νο­νται και χτυ­πά­νε το στή­θος τους. Αυ­τό που κά­νουν στην ου­σία εί­ναι να ρί­χνουν τα επί­πε­δα της κορ­τι­ζό­λης (της ορ­μό­νης του άγ­χους) κι έτσι μειώ­νουν την ανη­συ­χία τους. Πα­ρο­μοί­ως όταν κα­μπου­ριά­ζεις νευ­ρι­κά, τα επί­πε­δα της κορ­τι­ζό­λης αυ­ξά­νο­νται.

Όταν τα επί­πε­δα της κορ­τι­ζό­λης αυ­ξά­νο­νται, η στέ­ρη­ση ύπνου, η από­κτη­ση λί­πους και ένα σω­ρό άλ­λα θέ­μα­τα προ­κύ­πτουν.

2) Πα­ρα­κο­λού­θη­σε την ανα­πνοή τους
Πώς ανα­πνέ­ουν; Αν κά­ποιος ανα­πνέ­ει από την βά­ση της σπον­δυ­λι­κής τους στή­λης, ση­μαί­νει ότι εί­ναι ήρε­μος.

Αν η ανα­πνοή του εί­ναι ρη­χή, εί­ναι σφιγ­μέ­νος. Αν θέ­λεις να κα­τα­λά­βεις την εσω­τε­ρι­κή κα­τά­στα­ση κά­ποιου, πα­ρα­τή­ρη­σε την ανα­πνοή του.

Αν η ανα­πνοή τους εί­ναι αστα­θής, εί­ναι νευ­ρι­κοί που μπο­ρεί να ση­μαί­νει ότι δεν θέ­λουν κά­τι να μά­θεις. Μπο­ρεί να ντρέ­πο­νται, να έχουν άγ­χος ή να σου κρύ­βουν κά­τι. Αν κά­ποιος έχει ήρε­μη ανα­πνοή ση­μαί­νει ότι η εσω­τε­ρι­κή του κα­τά­στα­ση εί­ναι γα­λή­νια και εί­ναι ει­λι­κρι­νής.

3) Διά­βα­σε τα μά­τια τους
Τα μά­τια μπο­ρούν να να σου απο­κα­λύ­ψουν πολ­λά. Η κό­ρη του μα­τιού λέ­νε ότι εί­ναι η πύ­λη του μυα­λού. Με­λέ­τες έχουν δεί­ξει ότι όταν κά­ποιος σκέ­φτε­ται έντο­να, η κό­ρη του μα­τιού δια­στέλ­λε­ται. Όταν το μυα­λό υπερ­φορ­τώ­νε­ται, η κό­ρη πε­ρι­στέλ­λε­ται.

Επί­σης, η κό­ρη με­γα­λώ­νει όταν γνω­ρί­ζεις κά­ποιον για πρώ­τη φο­ρά. Αν με­γα­λώ­σει και με­τά μι­κρύ­νει, ση­μαί­νει ότι δεν εν­δια­φέ­ρε­ται για σέ­να. Αν πα­ρα­μεί­νει διευ­ρυ­μέ­νη ση­μαί­νει ότι εί­ναι εν­θου­σια­σμέ­νος μα­ζί σου.

mia2

4) Άκου τον τό­νο της φω­νής τους. Όχι τις λέ­ξεις, τον τό­νο
Ο τό­νος της φω­νής μπο­ρεί επί­σης να σου πει πολ­λά. Η τα­χύ­τη­τα της φω­νής κά­ποιου. Αρ­γή ση­μαί­νει ήρε­μη, η γρή­γο­ρη εί­ναι νευ­ρι­κή. Οι λέ­ξεις δεν εί­ναι ση­μα­ντι­κές, όσο η ενέρ­γεια πί­σω από τις λέ­ξεις. Αυ­τό δεν χρειά­ζε­ται καν να το εξη­γή­σω αφού όλοι ξέ­ρου­με τι συ­γκε­κρι­μέ­νοι τό­νοι ση­μαί­νουν. Απλά κά­ποιες φο­ρές θα πρέ­πει να ακού­σου­με προ­σε­χτι­κά για να πά­ρου­με απα­ντή­σεις.

Ο τό­νος της φω­νής μπο­ρεί επί­σης να σου πει πολ­λά. Η τα­χύ­τη­τα της φω­νής κά­ποιου. Αρ­γή ση­μαί­νει ήρε­μη, η γρή­γο­ρη εί­ναι νευ­ρι­κή. Οι λέ­ξεις δεν εί­ναι ση­μα­ντι­κές, όσο η ενέρ­γεια πί­σω από τις λέ­ξεις. Αυ­τό δεν χρειά­ζε­ται καν να το εξη­γή­σω αφού όλοι ξέ­ρου­με τι συ­γκε­κρι­μέ­νοι τό­νοι ση­μαί­νουν. Απλά κά­ποιες φο­ρές θα πρέ­πει να ακού­σου­με προ­σε­χτι­κά για να πά­ρου­με απα­ντή­σεις.

5) Πέ­ρα­σε χρό­νο μα­ζί τους
Αν θέ­λεις να γνω­ρί­σεις κά­ποιον, πέρ­να χρό­νο μα­ζί του. Κά­νε πα­ρέα για ένα από­γευ­μα και θα μά­θεις πολ­λά. Κά­νε πα­ρέα για μια βδο­μά­δα, ένα μή­να ή χρό­νο και μπο­ρεί να κα­τα­λή­ξε­τε να αλ­λη­λο­δια­βά­ζε­τε τις σκέ­ψεις σας.

Όταν περ­νάς χρό­νο με κά­ποιον, γί­νε­ται προ­φα­νής, έτσι γνω­ρί­ζεις πώς αντι­δρά­ει σε συ­γκε­κρι­μέ­νες κα­τα­στά­σεις. Ό,τι συ­ναί­σθη­μα κι αν έχει, νευ­ρι­κό­τη­τα, τόλ­μη, ευ­τυ­χία ή δυ­στυ­χία δεν εί­ναι δύ­σκο­λο να το δια­κρί­νεις αν γνω­ρί­ζεις τον άλ­λον κα­λά.

Αυ­τός εί­ναι ο λό­γος που εκ­πλήσ­σο­μαι κά­θε φο­ρά που κά­ποιος γο­νιός υπο­στη­ρί­ζει ότι δεν κα­τά­λα­βε ότι κά­τι δεν πή­γαι­νε κα­λά με το παι­δί του, όταν το παι­δί του κά­νει κά­τι ‘λά­θο­ς’. Αυ­τό εί­ναι συ­νή­θως μια έν­δει­ξη ότι ο γο­νιός δεν πέρ­να­γε αρ­κε­τή ώρα με το παι­δί του. Αν πέρ­να­γε χρό­νο με το παι­δί του, δεν θα χρεια­ζό­τα­νε κα­μία λέ­ξη για να κα­τα­λά­βει ότι κά­τι πά­ει στρα­βά.

6) Βε­βαιώ­σου ότι δεν τρο­φο­δο­τείς το μυα­λό τους με την ενέρ­γειά σου
Όλα εξαρ­τώ­νται από εσέ­να. Αν προ­σεγ­γί­σεις μια κα­τά­στα­ση νευ­ρι­κά, ο φί­λος σου θα αντα­να­κλά­σει την έντα­ση. Προ­σεγ­γί­ζο­ντας μια κα­τά­στα­ση με ήρε­μη διά­θε­ση, μας βοη­θά­ει στο να αφο­μοιώ­σου­με την ενέρ­γεια του και να τον κα­τα­νο­ή­σου­με κα­λύ­τε­ρα.

Εί­ναι ση­μα­ντι­κό να ση­μειώ­σου­με ότι όλοι έχου­με την ικα­νό­τη­τα να ρω­τή­σου­με κά­ποιον πώς νιώ­θει. Πέ­ρα από την τυ­πι­κή ερώ­τη­ση ευ­γε­νεί­ας- που απα­ντιέ­ται πά­ντα με την λέ­ξη ‘κα­λά’, μπο­ρού­με να πά­με λί­γο πα­ρα­πέ­ρα. Μπο­ρού­με να προ­σπα­θή­σου­με να δια­βά­σου­με το μυα­λό τους και να τους ρω­τή­σου­με και κά­τι ακό­μα όπως ‘Φαί­νε­σαι χα­λα­ρός και σε κα­λή διά­θε­ση…;’ Τέ­τοιες πα­ρα­τη­ρή­σεις μπο­ρεί να οδη­γή­σουν σε αλη­θι­νούς δια­λό­γους, αντί το σύ­νη­θες χα­ζο­λό­γη­μα.

Σαν μια πρα­κτι­κή άσκη­ση, αν κά­ποιος σε ρω­τή­σει ‘τι κά­νει­ς’, νιώ­σε ελεύ­θε­ρος να προ­σφέ­ρεις μια αλη­θι­νή απά­ντη­ση. Στα­μά­τα και εξέ­τα­σε τα συ­ναι­σθή­μα­τά σου για λί­γα δευ­τε­ρό­λε­πτα και με­τά πες τους. Η αυ­το­ε­πί­γνω­ση εί­ναι απο­φα­σι­στι­κής ση­μα­σί­ας όταν θέ­λεις να γνω­ρί­ζεις τους αν­θρώ­πους γύ­ρω σου.

 

  • 1
  • 2
  • 3