1. Σαράντος Φιλιππόπουλος: Πρόεδρος Δ.Σ.

2. Νικόλαος Αλεξόπουλος: Αντιπρόεδρος Δ.Σ.

3. Παναγιώτης Χαλικιάς: Γραμματέας

4. Χαράλαμπος Γιαλαμάς: Αναπληρωτής Γραμματέας

5. Γεώργιος Ανδριώτης : Ταμίας

6. Ιωάννης Δαμασκηνός: Αναπληρωτής Ταμίας

7. Αναστασία Αναστασίου: Μέλος

8. Μαρία Κανάκη: Μέλος

9. Ιωάννης Σούλας: Μέλος

 • Ecofos

  Η ecofos είναι η συνέχεια της Barq & Fos.Είναι ελληνική εταιρεία Εμπορίας & Μεταπώλησης Ενέργειας. Το νέο δίκτυο μεταπωλητών ενέργειας της ΖΕΝΙΘ Read More
 • Terra Petrol

  Η TERRA PETROL ιδρύθηκε το 1989 στην Αθήνα και σταδιακά κατέλαβε μια από τις πρώτες θέσεις στον τομέα της χονδρικής Read More
 • Dimco

    Η DIMCO εί­ναι εται­ρία και εμπο­ρεύ­ε­ται εξει­δι­κευ­μέ­να προ­ϊ­ό­ντα σχε­τι­κά με τη συ­ντή­ρη­ση και την επί­λυ­ση προ­βλη­μά­των στα συ­στή­μα­τα Θέρ­μαν­σης, Read More
 • Προ­σφο­ρές Στα­θε­ρής - Κι­νη­τής τη­λε­φω­νί­ας

  Αντα­γω­νι­στι­κές προ­σφο­ρές πα­κέ­των κι­νη­τής και στα­θε­ρής τη­λε­φω­νί­ας μέ­σω του Συ­νε­ται­ρι­σμού μας  Απο­κτή­στε τα ιδιαι­τέ­ρως επω­φε­λή πα­κέ­τα τη­λε­πι­κοι­νω­νιών, που εξα­σφά­λι­σε ο Read More
 • 1
 • 2