ΓΕ­ΝΙ­ΚΑ ΠΕ­ΡΙ ΣΥ­ΝΕ­ΤΑΙ­ΡΙ­ΣΜΟΥ

Ο ιστο­ρι­κός Συ­νε­ται­ρι­σμός μας επα­νέρ­χε­ται δυ­να­μι­κά στο προ­σκή­νιο για να προ­σφέ­ρει στα μέ­λη του ση­μα­ντι­κές υπη­ρε­σί­ες εν μέ­σω της εκτε­τα­μέ­νης πε­ριό­δου οι­κο­νο­μι­κής κρί­σης που έχει κα­τα­στή­σει επι­τα­κτι­κή ανά­γκη πλέ­ον τη δη­μιουρ­γία νέ­ων οι­κο­νο­μι­κών δο­μών αλ­λη­λεγ­γύ­ης και την ορ­γά­νω­σή μας ως πο­λί­τες και ερ­γα­ζό­με­νοι σε συλ­λο­γι­κό­τη­τες. Σε αυ­τό το πλαί­σιο απο­φα­σί­σα­με να ανα­λά­βου­με την προ­σπά­θεια για την επα­να­λει­τουρ­γία του ιστο­ρι­κού Συ­νε­ται­ρι­σμού μας σε σύγ­χρο­να πρό­τυ­πα. Ύστε­ρα από μία μα­κρά και επί­πο­νη πο­ρεία εξυ­γί­αν­σης, ο Συ­νε­ται­ρι­σμός μας έχει εκ­κι­νή­σει πλέ­ον τη λει­τουρ­γία του και στό­χος μας εί­ναι η στα­θε­ρό­τη­τα και η κα­θιέ­ρω­ση στις συ­νει­δή­σεις των συ­να­δέλ­φων ώστε να κα­τορ­θώ­σει να αντα­πο­κρι­θεί στις υψη­λές προσ­δο­κί­ες, προ­σφέ­ρο­ντας στα μέ­λη του ση­μα­ντι­κές υπη­ρε­σί­ες.

Νέα διοί­κη­ση

Η νέα διοί­κη­ση του Συ­νε­ται­ρι­σμού, έχο­ντας αρ­χι­κά κα­τα­βά­λει ση­μα­ντι­κές προ­σπά­θειες για την εξυ­γί­αν­σή του και την επι­στρο­φή του σε σο­βα­ρά πρό­τυ­πα λει­τουρ­γί­ας με­τά την κα­τα­στρο­φι­κή επί­δρα­ση των διοι­κή­σε­ων των πε­ρα­σμέ­νων ετών, εί­ναι απο­φα­σι­σμέ­νη να ερ­γα­στεί αδιά­κο­πα για την εξυ­πη­ρέ­τη­ση των συ­να­δέλ­φων. Το Δ.Σ. θα κα­τα­βά­λει κά­θε δυ­να­τή προ­σπά­θεια ώστε το αμέ­σως επό­με­νο διά­στη­μα να υλο­ποι­η­θούν και να τε­θούν σε εφαρ­μο­γή ιδιαι­τέ­ρως συμ­φέ­ρου­σες συμ­βά­σεις συ­νερ­γα­σί­ας που θα κα­λύ­πτουν ένα ευ­ρύ­τα­το φά­σμα των σύγ­χρο­νων κα­τα­να­λω­τι­κών ανα­γκών, να ολο­κλη­ρω­θεί η δη­μιουρ­γία ιστο­σε­λί­δας που θα απο­τε­λέ­σει τον πυ­ρή­να λει­τουρ­γί­ας και συ­ναλ­λα­γών του Συ­νε­ται­ρι­σμού, αλ­λά και να εκ­δώ­σει ενη­με­ρω­τι­κά έντυ­πα με λε­πτο­μέ­ρειες για τις συ­νερ­γα­σί­ες του Συ­νε­ται­ρι­σμού, για όσους δεν έχουν ακό­μα εξοι­κεί­ω­ση με τα ηλε­κτρο­νι­κά μέ­σα. Η επα­να­λει­τουρ­γία του Συ­νε­ται­ρι­σμού απο­τε­λεί ένα με­γά­λο, δύ­σβα­το, αλ­λά φι­λό­δο­ξο και με­γα­λό­πνοο εγ­χεί­ρη­μα, που όλοι εμείς στη διοί­κη­ση πι­στεύ­ου­με ότι μπο­ρού­με να φέ­ρου­με εις πέ­ρας. Η αξιο­ποί­η­ση των ανε­ξά­ντλη­των δυ­να­το­τή­των που προ­σφέ­ρει το συ­νε­ται­ρι­στι­κό εγ­χεί­ρη­μα εί­ναι ένας με­γα­λε­πή­βο­λος στό­χος που απαι­τεί τη δι­κή σας συμ­με­το­χή και υπο­στή­ρι­ξη.

Αλ­λη­λεγ­γύη – Δια­φά­νεια – Απο­τε­λε­σμα­τι­κό­τη­τα

Εί­μα­στε σί­γου­ροι ότι η συ­ντρι­πτι­κή πλειο­νό­τη­τα των συ­να­δέλ­φων θα αγκα­λιά­σουν αυ­τή τη νέα προ­σπά­θεια που θα στη­ρί­ζε­ται στο τρί­πτυ­χο Αλ­λη­λεγ­γύη – Δια­φά­νεια – Απο­τε­λε­σμα­τι­κό­τη­τα. Λό­γω της αρ­νη­τι­κής δια­χεί­ρι­σης του πα­ρελ­θό­ντος εί­ναι λο­γι­κό να υπάρ­χει προ­βλη­μα­τι­σμός στις τά­ξεις των συ­να­δέλ­φων. Επο­μέ­νως η λει­τουρ­γία του Συ­νε­ται­ρι­σμού θα πρέ­πει στο εξής να χα­ρα­κτη­ρί­ζε­ται, ιδιαί­τε­ρα στα οι­κο­νο­μι­κά του στοι­χεία, από διαύ­γεια και εξω­στρέ­φεια. Η διοί­κη­ση σας ζη­τά να στη­ρί­ξε­τε το Συ­νε­ται­ρι­σμό μας προς όφε­λος δι­κό σας και των συ­να­δέλ­φων σας και από την πλευ­ρά μας σας υπο­σχό­μα­στε ότι θα πρά­ξου­με τα δέ­ο­ντα ώστε να δη­μιουρ­γη­θούν οι κα­τάλ­λη­λες υπο­στη­ρι­κτι­κές δο­μές, να τε­θούν συ­γκε­κρι­μέ­νοι στό­χοι και να γί­νουν οι απα­ραί­τη­τες ενέρ­γειες για την επί­τευ­ξή τους:

- Σύ­να­ψη συμ­βά­σε­ων για την κά­λυ­ψη κα­τα­να­λω­τι­κών ανα­γκών: Τα πε­δία δρα­στη­ριό­τη­τας και ευ­θύ­νης του Συ­νε­ται­ρι­σμού μπο­ρούν να δώ­σουν δυ­να­μι­κές και απο­τε­λε­σμα­τι­κές απα­ντή­σεις σε πολ­λά ζη­τή­μα­τα που έχουν προ­κύ­ψει τα τε­λευ­ταία χρό­νια της οι­κο­νο­μι­κής δυ­σπρα­γί­ας και της συ­νε­χώς επι­δει­νού­με­νης αδυ­να­μί­ας των συ­να­δέλ­φων να κα­λύ­πτουν ακό­μα και τις βα­σι­κές τους ανά­γκες. Ο Συ­νε­ται­ρι­σμός θα λει­τουρ­γή­σει πλέ­ον σε επαγ­γελ­μα­τι­κά πρό­τυ­πα, με εξει­δι­κευ­μέ­να στε­λέ­χη, πα­ρέ­χο­ντας στα μέ­λη του πρό­σβα­ση σε ποιο­τι­κά προ­ϊ­ό­ντα και υπη­ρε­σί­ες σε χα­μη­λό­τε­ρες τι­μές, που σί­γου­ρα θα βελ­τιώ­σουν τις αγο­ρα­στι­κές δυ­να­τό­τη­τες των με­λών, θα τους βοη­θή­σουν να αντα­πο­κρι­θούν στις κα­τα­να­λω­τι­κές τους ανά­γκες με με­γά­λες εκ­πτώ­σεις και προ­σφο­ρές και θα απο­τε­λέ­σουν μία ση­μα­ντι­κή συν­δρο­μή στο πε­ρι­βάλ­λον της κρί­σης και στο πε­δίο της αλ­λη­λέγ­γυας οι­κο­νο­μί­ας.

- Εκ­συγ­χρο­νι­σμός – ηλε­κτρο­νι­κή λει­τουρ­γία

Το όρα­μα όλων των στε­λε­χών δεν εί­ναι απλά η ανα­σύ­στα­ση του ιστο­ρι­κού μας Συ­νε­ται­ρι­σμού, αλ­λά η προ­σπά­θεια να λει­τουρ­γή­σει σύμ­φω­να με τα πλέ­ον σύγ­χρο­να πρό­τυ­πα ώστε να μπο­ρέ­σει πραγ­μα­τι­κά να ικα­νο­ποι­ή­σει τις ση­με­ρι­νές κα­τα­να­λω­τι­κές ανά­γκες. Σε αυ­τήν την προ­σπά­θεια κε­ντρι­κό ρό­λο θα έχει η συ­νε­χής ενη­μέ­ρω­ση των με­λών του και η εύ­κο­λη πρό­σβα­ση στα προ­ϊ­ό­ντα και τις υπη­ρε­σί­ες που θα πα­ρέ­χει. Στα πλαί­σια αυ­τού του εγ­χει­ρή­μα­τος βρί­σκε­ται ήδη υπό επε­ξερ­γα­σία η δη­μιουρ­γία ιστο­σε­λί­δας του Συ­νε­ται­ρι­σμού, μέ­σω της οποί­ας θα γί­νε­ται η πα­ρου­σί­α­ση των πα­ρε­χό­με­νων υπη­ρε­σιών και προ­ϊ­ό­ντων και η ηλε­κτρο­νι­κή πα­ραγ­γε­λία τους (λει­τουρ­γία e-shop), ενώ επί­σης θα απο­στέλ­λο­νται στα μέ­λη ει­δι­κά έντυ­πα ενη­μέ­ρω­σης.

- Διεύ­ρυν­ση με­λών

Μία με­γά­λη πρό­κλη­ση που κα­λού­μα­στε να αντι­με­τω­πί­σου­με εί­ναι η όσο το δυ­να­τόν μεί­ζο­να διεύ­ρυν­ση των με­λών του Συ­νε­ται­ρι­σμού μας για την απο­τε­λε­σμα­τι­κό­τε­ρη και πλέ­ον συμ­φέ­ρου­σα λει­τουρ­γία του.

Μα­ζι­κό­τη­τα + Συμ­με­το­χή = Δύ­να­μη

Συ­νο­λι­κά, εμείς επι­θυ­μού­με η δια­μόρ­φω­ση των απο­φά­σε­ων του Συ­νε­ται­ρι­σμού να γί­νε­ται μέ­σα από μία συλ­λο­γι­κή δια­δι­κα­σία για να χτι­στεί ένας ορ­γα­νι­σμός που θα αντα­πο­κρί­νε­ται στις ανά­γκες των με­λών του. Πολ­λοί, ίσως να θε­ω­ρή­σουν ότι οι στό­χοι που θέ­του­με εί­ναι υπερ­βο­λι­κά υψη­λοί. Εμείς εδώ εί­μα­στε και θα κρι­θού­με εκ του απο­τε­λέ­σμα­τος. Εκεί­νο που θέ­λου­με πρω­τί­στως εί­ναι η στή­ρι­ξη και η συμ­με­το­χή σας για να δώ­σου­με πνοή στο φι­λό­δο­ξο αυ­τό εγ­χεί­ρη­μα που μπο­ρεί πραγ­μα­τι­κά να απο­τε­λέ­σει βα­θιά ανά­σα στη δύ­σκο­λη πε­ρί­ο­δο που δια­νύ­ου­με. Το συ­νε­ται­ρι­στι­κό εγ­χεί­ρη­μα απο­τε­λεί υπό­θε­ση όλων μας! Σας κα­λού­με να συν­δρά­με­τε ο κα­θέ­νας ξε­χω­ρι­στά και να δώ­σε­τε πνοή στην επα­να­λει­τουρ­γία του ιστο­ρι­κού Συ­νε­ται­ρι­σμού μας ! Εμείς ως διοί­κη­ση εί­μα­στε εν­θου­σια­σμέ­νοι και αι­σιό­δο­ξοι με τις προ­ο­πτι­κές που ανοί­γο­νται μπρο­στά μας και ζη­τά­με από όλους εσάς να στη­ρί­ξε­τε αυ­τήν την προ­σπά­θεια !

  • 1
  • 2