Συ­νά­δελ­φοι,

Οι μο­να­δι­κές προ­σφο­ρές του Συ­νε­ται­ρι­σμού μας συ­νε­χί­ζο­νται  (και θα συ­νε­χί­ζο­νται…) !!!

Ο Συ­νε­ται­ρι­σμός μας εξα­σφά­λι­σε συμ­φω­νία με με­γά­λη ασφα­λι­στι­κή εται­ρεία για να πα­ρέ­χει στα μέ­λη του τις κα­λύ­τε­ρες τι­μές της αγο­ράς στις ασφά­λειες ακι­νή­των, αυ­το­κι­νή­του και μη­χα­νής :

- Απο­κλει­στι­κές προ­σφο­ρές στην ασφά­λι­ση κα­τοι­κί­ας (πλή­ρης κά­λυ­ψη πυ­ρός, σει­σμού, λοι­πών φυ­σι­κών φαι­νο­μέ­νων κ.λπ.)

- Εγ­γυ­η­μέ­νη μεί­ω­ση του κό­στους της ασφά­λειάς σας 

- Με­γά­λες εκ­πτώ­σεις στις ετή­σιες ασφά­λειες αυ­το­κι­νή­του και μη­χα­νής

- Τη­λε­φω­νι­κή γραμ­μή εξυ­πη­ρέ­τη­σης

- Διεκ­πε­ραί­ω­ση της απο­ζη­μί­ω­σης σω­στά, γρή­γο­ρα και απο­τε­λε­σμα­τι­κά


car

Εκτός από τις υπο­χρε­ω­τι­κές βά­σει του νό­μου κα­λύ­ψεις πε­ρι­λαμ­βά­νο­νται επί­σης :

 • Φρο­ντί­δα ατυ­χή­μα­τος
 • Φρο­ντί­δα απο­ζη­μί­ω­σης
 • Ακα­τάλ­λη­λο καύ­σι­μο
 • Αντι­κα­τά­στα­ση ελα­στι­κού

Για πε­ρισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες μπο­ρεί­τε να επι­κοι­νω­νεί­τε με το Συ­νε­ται­ρι­σμό μας :

Τηλ. 210 3250692 – 3 – 4

e mail Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.


ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟ­ΚΤΗ­ΣΕ­ΤΕ ΑΜΕ­ΣΑ ΤΙΣ ΠΛΕ­ΟΝ ΑΝΤΑ­ΓΩ­ΝΙ­ΣΤΙ­ΚΕΣ ΑΣΦΑ­ΛΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΓΟ­ΡΑΣ !

 

 • Ecofos

  Η ecofos είναι η συνέχεια της Barq & Fos.Είναι ελληνική εταιρεία Εμπορίας & Μεταπώλησης Ενέργειας. Το νέο δίκτυο μεταπωλητών ενέργειας της ΖΕΝΙΘ Read More
 • Terra Petrol

  Η TERRA PETROL ιδρύθηκε το 1989 στην Αθήνα και σταδιακά κατέλαβε μια από τις πρώτες θέσεις στον τομέα της χονδρικής Read More
 • Dimco

    Η DIMCO εί­ναι εται­ρία και εμπο­ρεύ­ε­ται εξει­δι­κευ­μέ­να προ­ϊ­ό­ντα σχε­τι­κά με τη συ­ντή­ρη­ση και την επί­λυ­ση προ­βλη­μά­των στα συ­στή­μα­τα Θέρ­μαν­σης, Read More
 • Προ­σφο­ρές Στα­θε­ρής - Κι­νη­τής τη­λε­φω­νί­ας

  Αντα­γω­νι­στι­κές προ­σφο­ρές πα­κέ­των κι­νη­τής και στα­θε­ρής τη­λε­φω­νί­ας μέ­σω του Συ­νε­ται­ρι­σμού μας  Απο­κτή­στε τα ιδιαι­τέ­ρως επω­φε­λή πα­κέ­τα τη­λε­πι­κοι­νω­νιών, που εξα­σφά­λι­σε ο Read More
 • 1
 • 2