Αντα­γω­νι­στι­κές προ­σφο­ρές πα­κέ­των κι­νη­τής και στα­θε­ρής τη­λε­φω­νί­ας μέ­σω του Συ­νε­ται­ρι­σμού μας 

Απο­κτή­στε τα ιδιαι­τέ­ρως επω­φε­λή πα­κέ­τα τη­λε­πι­κοι­νω­νιών, που εξα­σφά­λι­σε ο Συ­νε­ται­ρι­σμός για όλα τα μέ­λη του...

... μέ­σα από τη συ­νερ­γα­σία με την εται­ρεία “ΕΛ­ΛΗ­ΝΙ­ΚΕΣ ΡΑ­ΔΙΟΗ­ΛΕ­ΚΤΡΙ­ΚΕΣ ΥΠΗ­ΡΕ­ΣΙΕΣ (HRS mobile)” !

Κα­λού­με τα μέ­λη να επι­κοι­νω­νή­σουν με τους υπεύ­θυ­νους του Συ­νε­ται­ρι­σμού για να ενη­με­ρω­θούν για την κά­τω­θι προ­σφο­ρά με τα αντα­γω­νι­στι­κά και ευ­έ­λι­κτα πα­κέ­τα κι­νη­τής και στα­θε­ρής τη­λε­φω­νί­ας ώστε να προ­χω­ρή­σουν στη σύ­να­ψη ατο­μι­κών συμ­βά­σε­ων με ιδιαι­τέ­ρως ευ­νοϊ­κούς όρους που δεν πα­ρέ­χο­νται στην αγο­ρά και δε δια­τί­θε­νται σε με­μο­νω­μέ­νους κα­τα­να­λω­τές, τό­σο προς όφε­λος των συ­νε­ταί­ρων όσο και προς όφε­λος του Συ­νε­ται­ρι­σμού μας.

protasi noe tilefonia


Για πε­ρισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες επι­κοι­νω­νεί­τε με το Συ­νε­ται­ρι­σμό μας:

Τηλ. : 210 3250692-3-4

Σα­ρά­ντος Φι­λιπ­πό­που­λος : 6944782495

e – mail : synergasya@​gmail.​com


 

 • Ecofos

  Η ecofos είναι η συνέχεια της Barq & Fos.Είναι ελληνική εταιρεία Εμπορίας & Μεταπώλησης Ενέργειας. Το νέο δίκτυο μεταπωλητών ενέργειας της ΖΕΝΙΘ Read More
 • Personal Trainers

  Το Personal Training είναι αποδεδειγμένα η αποτελεσματικότερη μέθοδος προπόνησης. Η πρώτη επαφή με τον προπονητή γίνεται μέσω του fitness test όπου συλλέγονται Read More
 • ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΙΚΕΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΕΣ

    ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ & ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑ ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ ΣΤΟ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ Μ Π Α Ν Σ Κ Ο - ΣΑΝΤΑΝΣΚΙ  ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ Ο Χ Ρ Ι Read More
 • Terra Petrol

  Η TERRA PETROL ιδρύθηκε το 1989 στην Αθήνα και σταδιακά κατέλαβε μια από τις πρώτες θέσεις στον τομέα της χονδρικής Read More
 • 1
 • 2
 • 3