Ο Συ­νε­ται­ρι­σμός μας έχει προ­βεί στη σύ­να­ψη ενός ιδιαι­τέ­ρως οι­κο­νο­μι­κού Προ­γράμ­μα­τος Ομα­δι­κής Ασφά­λι­σης με την ασφα­λι­στι­κή εται­ρεία “Eurolife”, κα­τ' αρ­χάς για τους συ­ντα­ξιού­χους συ­να­δέλ­φους που απο­χώ­ρη­σαν από την τρά­πε­ζα από 1/1/2014 και εντεύ­θεν, τους οποί­ους δεν κα­λύ­πτει πλέ­ον το ομα­δι­κό ασφα­λι­στή­ριο της ΑΧΑ.

Το Πρό­γραμ­μα Ομα­δι­κής Ασφά­λι­σης με την ασφα­λι­στι­κή εται­ρεία “Eurolife” απο­τε­λεί την πλη­ρέ­στε­ρη, πλέ­ον συμ­φέ­ρου­σα και εγ­γυ­η­μέ­να πιο οι­κο­νο­μι­κή πρό­τα­ση σε σχέ­ση με αντί­στοι­χα προ­γράμ­μα­τα που προ­ω­θού­νται από άλ­λες ορ­γα­νώ­σεις και μά­λι­στα υπερ­τε­ρεί του ομα­δι­κού ασφα­λι­στή­ριου της AXA που κά­λυ­πτε μέ­χρι πρό­τι­νος τους συ­να­δέλ­φους.

Ση­μειώ­νε­ται επί­σης, ότι μέ­σω του προ­γράμ­μα­τος θα έχε­τε τη δυ­να­τό­τη­τα να ασφα­λί­σε­τε και μέ­λη των οι­κο­γε­νειών σας. Το πλέ­ον οι­κο­νο­μι­κό πρό­γραμ­μα συ­μπλη­ρω­μα­τι­κής ασφά­λι­σης EINAI ΓΕ­ΓΟ­ΝΟΣ! Εξε­τά­στε τη μο­να­δι­κή πρό­τα­σή μας και υπο­γράψ­τε ΑΜΕ­ΣΑ τη σχε­τι­κή αί­τη­ση!


Όσοι συ­νά­δελ­φοι εν­δια­φέ­ρε­στε για τη συμ­με­το­χή σας, μπο­ρεί­τε να επι­κοι­νω­νεί­τε με το Συ­νε­ται­ρι­σμό μας για διευ­κρι­νί­σεις και λε­πτο­μέ­ρειες.

Τηλ. : 210 3250692-3-4

e – mail : synergasya@​gmail.​com


 

 

 • Ecofos

  Η ecofos είναι η συνέχεια της Barq & Fos.Είναι ελληνική εταιρεία Εμπορίας & Μεταπώλησης Ενέργειας. Το νέο δίκτυο μεταπωλητών ενέργειας της ΖΕΝΙΘ Read More
 • Personal Trainers

  Το Personal Training είναι αποδεδειγμένα η αποτελεσματικότερη μέθοδος προπόνησης. Η πρώτη επαφή με τον προπονητή γίνεται μέσω του fitness test όπου συλλέγονται Read More
 • ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΙΚΕΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΕΣ

    ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ & ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑ ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ ΣΤΟ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ Μ Π Α Ν Σ Κ Ο - ΣΑΝΤΑΝΣΚΙ  ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ Ο Χ Ρ Ι Read More
 • Terra Petrol

  Η TERRA PETROL ιδρύθηκε το 1989 στην Αθήνα και σταδιακά κατέλαβε μια από τις πρώτες θέσεις στον τομέα της χονδρικής Read More
 • 1
 • 2
 • 3