Τέχνη

Queen, Led Zeppelin, U2, Rolling Stones επί­ σκη­νής.

Οι ιστο­ρι­κές συ­ναυ­λί­ες που συ­γκέ­ντρω­σαν εκα­τομ­μύ­ρια δο­λά­ρια για να μην πε­θαί­νουν από την πεί­να στην Αι­θιο­πία.

13 Ιου­λί­ου 1985, μια δι­πλή ταυ­τό­χρο­νη συ­ναυ­λία σε Αμε­ρι­κή και Αγ­γλία συ­γκε­ντρώ­νει 52 εκ­προ­σώ­πους της ροκ μου­σι­κής επί σκη­νής και 150 εκα­τομ­μύ­ρια δο­λά­ρια για την αντι­με­τώ­πι­ση του λι­μού της Αι­θιο­πί­ας. Πε­ρισ­σό­τε­ρες από 100 χώ­ρες πα­ρα­κο­λού­θη­σαν ζω­ντα­νά τη συ­ναυ­λία όπου οι καλ­λι­τέ­χνες έκα­ναν τη μου­σι­κή, πρά­ξη αλ­λη­λεγ­γύ­ης.

Περισσότερα...

O Μα­νώ­λης Χιώ­της και η Μαί­ρη Λί­ντα στον Λευ­κό Οί­κο

Ο Μα­νώ­λης Χιώ­της και η Μαί­ρη Λί­ντα παί­ζουν ζω­ντα­νά στον Λευ­κό Οί­κο κα­λε­σμέ­νοι του προ­έ­δρου. Η Κάλ­λας απο­κα­λεί τη Λί­ντα «αη­δό­νι», ο Άντο­νι Πέρ­κινς και η Γκρέις Κέ­λυ υπο­κλί­νο­νται στην αξία τους...

Στις αρ­χές της δε­κα­ε­τί­ας του ’60, το αμε­ρι­κά­νι­κο όνει­ρο οδη­γεί τους Έλ­λη­νες μου­σι­κούς στην Αμε­ρι­κή για ένα κα­λύ­τε­ρο με­ρο­κά­μα­το.

Περισσότερα...

Ο Βα­σί­λης Λο­γο­θε­τί­δης έπαι­ξε σε πά­νω από 300 πα­ρα­στά­σεις και πέ­θα­νε μό­νος του στο σπί­τι

Ο Βα­σί­λης Λο­γο­θε­τί­δης έπαι­ξε σε πά­νω από 300 πα­ρα­στά­σεις και πέ­θα­νε μό­νος του στο σπί­τι. Για­τί δεν πα­ντρεύ­τη­κε πο­τέ τη Λι­βυ­κού. Στην κη­δεία του τον απο­χαι­ρέ­τη­σαν 50.000 άν­θρω­ποι...

Ο Βα­σί­λης Λο­γο­θε­τί­δης ήταν από τους πιο αγα­πη­τούς κω­μι­κούς του θε­ά­τρου και του κι­νη­μα­το­γρά­φου.

Περισσότερα...

 • Ecofos

  Η ecofos είναι η συνέχεια της Barq & Fos.Είναι ελληνική εταιρεία Εμπορίας & Μεταπώλησης Ενέργειας. Το νέο δίκτυο μεταπωλητών ενέργειας της ΖΕΝΙΘ Read More
 • Terra Petrol

  Η TERRA PETROL ιδρύθηκε το 1989 στην Αθήνα και σταδιακά κατέλαβε μια από τις πρώτες θέσεις στον τομέα της χονδρικής Read More
 • Dimco

    Η DIMCO εί­ναι εται­ρία και εμπο­ρεύ­ε­ται εξει­δι­κευ­μέ­να προ­ϊ­ό­ντα σχε­τι­κά με τη συ­ντή­ρη­ση και την επί­λυ­ση προ­βλη­μά­των στα συ­στή­μα­τα Θέρ­μαν­σης, Read More
 • Προ­σφο­ρές Στα­θε­ρής - Κι­νη­τής τη­λε­φω­νί­ας

  Αντα­γω­νι­στι­κές προ­σφο­ρές πα­κέ­των κι­νη­τής και στα­θε­ρής τη­λε­φω­νί­ας μέ­σω του Συ­νε­ται­ρι­σμού μας  Απο­κτή­στε τα ιδιαι­τέ­ρως επω­φε­λή πα­κέ­τα τη­λε­πι­κοι­νω­νιών, που εξα­σφά­λι­σε ο Read More
 • 1
 • 2