Έχε­τε ακού­σει πο­τέ το ρη­τό του Ιπ­πο­κρά­τη «το περ­πά­τη­μα εί­ναι το κα­λύ­τε­ρο φάρ­μα­κο για τον άν­θρω­πο»; Μά­λι­στα, το περ­πά­τη­μα σε συν­δυα­σμό με κα­λό ύπνο και υγιει­νή δια­τρο­φή μπο­ρεί να σας βοη­θή­σει να απο­φύ­γε­τε εντε­λώς τον για­τρό. 15-30 λε­πτά κά­θε μέ­ρα μπο­ρεί να βελ­τιώ­σει δρα­στι­κά όχι μό­νο την εμ­φά­νι­ση κά­ποιου αλ­λά και την υγεία.

Δεί­τε πα­ρα­κά­τω πώς το περ­πά­τη­μα μπο­ρεί να ωφε­λή­σει ση­μα­ντι­κά το σώ­μα και το μυα­λό...

Θε­τι­κές αλ­λα­γές στον εγκέ­φα­λο

Όπως μια έρευ­να απο­κα­λύ­πτει, οι αε­ρό­βιες ασκή­σεις με χα­μη­λές επι­πτώ­σεις όπως το περ­πά­τη­μα, απο­τρέ­πουν την πρώ­ι­μη άνοια, μειώ­νουν τον κίν­δυ­νο του Αλ­τσχάι­μερ και βελ­τιώ­νουν την συ­νο­λι­κή ψυ­χι­κή υγεία. Για να μην ανα­φέ­ρου­με την μεί­ω­ση του άγ­χους και τη δια­τή­ρη­ση ενός υψη­λού επί­πε­δου εν­δορ­φι­νών.

Βελ­τιω­μέ­νη όρα­ση

Ακό­μα και αν τα μά­τια φαί­νο­νται σαν το τε­λευ­ταίο πράγ­μα που μπο­ρεί να συν­δέ­ε­ται με τα πό­δια, το περ­πά­τη­μα πραγ­μα­τι­κά ωφε­λεί την υγεία τους. Μπο­ρεί ακό­μη να βοη­θή­σει στην κα­τα­πο­λέ­μη­ση του γλαυ­κώ­μα­τος ανα­κου­φί­ζο­ντας την πί­ε­ση στα μά­τια.

Πρό­λη­ψη καρ­δια­κών πα­θή­σε­ων

Σύμ­φω­να με την American Heart Association, το περ­πά­τη­μα δεν εί­ναι λι­γό­τε­ρο απο­τε­λε­σμα­τι­κό από το τρέ­ξι­μο όταν πρό­κει­ται για την πρό­λη­ψη των ασθε­νειών που σχε­τί­ζο­νται με την καρ­διά και με τα εγκε­φα­λι­κά επει­σό­δια. Αυ­τή η δρα­στη­ριό­τη­τα βοη­θά στην απο­φυ­γή καρ­δια­κών προ­βλη­μά­των μειώ­νο­ντας την υψη­λή αρ­τη­ρια­κή πί­ε­ση, τα επί­πε­δα χο­λη­στε­ρό­λης και βελ­τιώ­νο­ντας την κυ­κλο­φο­ρία του αί­μα­τος.

Αύ­ξη­ση των πνευ­μό­νων

Το περ­πά­τη­μα εί­ναι μια αε­ρό­βια άσκη­ση που αυ­ξά­νει την ροή του οξυ­γό­νου στην κυ­κλο­φο­ρία του αί­μα­τος και συμ­βάλ­λει στην εκ­παί­δευ­ση των πνευ­μό­νων σας κα­θώς και στην εξά­λει­ψη των το­ξι­νών και των απο­βλή­των. Λό­γω της κα­λύ­τε­ρης και βα­θύ­τε­ρης ανα­πνο­ής, ορι­σμέ­να συμ­πτώ­μα­τα που σχε­τί­ζο­νται με ασθέ­νειες των πνευ­μό­νων μπο­ρούν επί­σης να ανα­κου­φι­στούν.

Ευ­ερ­γε­τι­κές επι­δρά­σεις στο πά­γκρε­ας

Μπο­ρεί να εί­ναι δύ­σκο­λο να το πι­στέ­ψε­τε, αλ­λά το περ­πά­τη­μα ως άσκη­ση απο­δει­κνύ­ε­ται πο­λύ πιο απο­τε­λε­σμα­τι­κό για την πρό­λη­ψη του δια­βή­τη από το τρέ­ξι­μο. Μια έρευ­να δεί­χνει πως μια ομά­δα από αν­θρώ­πους που περ­πα­τού­σαν έδει­ξαν βελ­τί­ω­ση στην ανο­χή της γλυ­κό­ζης σχε­δόν έξι φο­ρές πε­ρισ­σό­τε­ρο ( δη­λα­δή πό­σο κα­λά απορ­ρο­φά­ται το σάκ­χα­ρο του αί­μα­τος από τα κύτ­τα­ρα) από αυ­τούς που έτρε­χαν σε μια δο­κι­μα­στι­κή πε­ρί­ο­δο έξι μη­νών.

Βελ­τιω­μέ­νη πέ­ψη

30 λε­πτά περ­πα­τή­μα­τος κά­θε μέ­ρα θα μπο­ρού­σαν όχι μό­νο να μειώ­σουν τον κίν­δυ­νο του καρ­κί­νου στο πα­χύ έντε­ρο αλ­λά να βελ­τιώ­σουν την πέ­ψη και τη δυ­σκοι­λιό­τη­τα βοη­θώ­ντας μας να ρυθ­μί­σου­με το έντε­ρο μας.

Το­νι­σμέ­νοι μύ­ες

Ο το­νι­σμός των μυών και η απώ­λεια βά­ρους (σε πε­ρι­πτώ­σεις υπέρ­βα­ρων ατό­μων) μπο­ρούν επί­σης να επι­τευ­χθούν με το περ­πά­τη­μα. 10.000 βή­μα­τα την μέ­ρα μπο­ρούν να θε­ω­ρη­θούν ως κα­νο­νι­κή προ­πό­νη­ση σε γυ­μνα­στή­ριο, ει­δι­κά αν προ­σθέ­σε­τε με­ρι­κά δια­λείμ­μα­τα ή αν περ­πα­τά­τε σε ανη­φό­ρα. Επι­πλέ­ον, έχει χα­μη­λές επι­πτώ­σεις και δεν υπάρ­χει χρό­νος απο­κα­τά­στα­σης που ση­μαί­νει ότι δεν υπάρ­χουν πό­νοι στους μύ­ες και τύ­ψεις για το ότι θα χά­σε­τε την αυ­ρια­νή προ­πό­νη­ση επει­δή εί­ναι πο­λύ επώ­δυ­νη.

Δυ­να­μώ­νει τα οστά και τις αρ­θρώ­σεις

Το περ­πά­τη­μα προ­σφέ­ρει πε­ρισ­σό­τε­ρη κι­νη­τι­κό­τη­τα στις αρ­θρώ­σεις και απο­τρέ­πει την απώ­λεια οστι­κής μά­ζας και ακό­μη μειώ­νει τον κίν­δυ­νο κα­ταγ­μά­των. Η Arthritis Foundation συ­νι­στά να περ­πα­τά­τε μέ­τρια για του­λά­χι­στον 30 λε­πτά την ημέ­ρα σε τα­κτι­κή βά­ση για να μειώ­σε­τε τον πό­νο στις αρ­θρώ­σεις μα­ζί με τη δυ­σκαμ­ψία και τις φλεγ­μο­νές.

Ανα­κού­φι­ση από τον πό­νο της μέ­σης

Το περ­πά­τη­μα μπο­ρεί πραγ­μα­τι­κά να σώ­σει όσους αντι­με­τω­πί­ζουν πό­νους στην πλά­τη κα­τά τη διάρ­κεια πιο απαι­τη­τι­κών ασκή­σε­ων. Δε­δο­μέ­νου ότι εί­ναι μια δρα­στη­ριό­τη­τα με χα­μη­λές επι­πτώ­σεις δεν θα προ­κα­λέ­σει πε­ρισ­σό­τε­ρους πό­νους ή δυ­σφο­ρία όπως το τρέ­ξι­μο. Το περ­πά­τη­μα συμ­βάλ­λει στην κα­λύ­τε­ρη κυ­κλο­φο­ρία του αί­μα­τος μέ­σα στις σπον­δυ­λι­κές δο­μές και βελ­τιώ­νει τη στά­ση και την ευ­ε­λι­ξία που έχουν ζω­τι­κή ση­μα­σία για μια υγιή σπον­δυ­λι­κή στή­λη.

Πιο ήρε­μο μυα­λό

Αν το περ­πά­τη­μα βελ­τιώ­νει τα συμ­πτώ­μα­τα κα­τά­θλι­ψης σε ασθε­νείς με σο­βα­ρές δια­τα­ρα­χές, φα­ντα­στεί­τε πό­σο εύ­κο­λα θα μπο­ρού­σε να μας βοη­θή­σει να αντι­με­τω­πί­σου­με την εξά­ντλη­ση ή τη στε­να­χώ­ρια. Και μια χα­ρού­με­νη βόλ­τα με ένα φί­λο ή έναν αγα­πη­μέ­νο σας μό­νο θα πολ­λα­πλα­σιά­σει το ευ­τυ­χές απο­τέ­λε­σμα και θα βελ­τιώ­σει τη διά­θε­ση σας!

 

  • 1
  • 2
  • 3