Τα οφέ­λη από την ια­τρι­κή χρή­ση κάν­να­βης στη­ρί­ζει το Ευ­ρω­κοι­νο­βού­λιο

Η Ευ­ρω­παϊ­κή Ένω­ση πρέ­πει να εν­θαρ­ρύ­νει την και­νο­το­μία στον το­μέα της φαρ­μα­κευ­τι­κής κάν­να­βης

Με ψή­φι­σμα στην ολο­μέ­λεια του Ευ­ρω­παϊ­κού Κοι­νο­βου­λί­ου, το οποίο υιο­θε­τή­θη­κε την Τε­τάρ­τη, οι ευ­ρω­βου­λευ­τές κα­λούν την Ευ­ρω­παϊ­κή Επι­τρο­πή και τις εθνι­κές αρ­χές να δια­χω­ρί­σουν ξε­κά­θα­ρα τη χρή­ση της κάν­να­βης για φαρ­μα­κευ­τι­κούς σκο­πούς από τις υπό­λοι­πες χρή­σεις.

Το ψή­φι­σμα προ­τρέ­πει την Ευ­ρω­παϊ­κή Επι­τρο­πή και τα κρά­τη μέ­λη να αντι­με­τω­πί­σουν νο­μο­θε­τι­κά, οι­κο­νο­μι­κά και πο­λι­τι­σμι­κά εμπό­δια, τα οποία επι­βα­ρύ­νουν την επι­στη­μο­νι­κή έρευ­να στον συ­γκε­κρι­μέ­νο το­μέα, κα­θώς επί­σης και να τη χρη­μα­το­δο­τή­σουν κα­τάλ­λη­λα. Η Ευ­ρω­παϊ­κή Επι­τρο­πή και τα κρά­τη μέ­λη θα πρέ­πει να πα­ρέ­χουν κα­λύ­τε­ρη πλη­ρο­φό­ρη­ση στους επαγ­γελ­μα­τί­ες του ια­τρι­κού κλά­δου σχε­τι­κά με τη φαρ­μα­κευ­τι­κή χρή­ση της κάν­να­βης.

Η ΕΕ επί­σης, κα­λεί­ται να ανα­λά­βει πε­ρισ­σό­τε­ρες πρω­το­βου­λί­ες για την έρευ­να και να εν­θαρ­ρύ­νει την και­νο­το­μία όσον αφο­ρά επι­στη­μο­νι­κά προ­γράμ­μα­τα για την φαρ­μα­κευ­τι­κή κάν­να­βη.

 Επι­τρέψ­τε στους για­τρούς να συ­ντα­γο­γρα­φούν φάρ­μα­κα με βά­ση την κάν­να­βη

 Τα μέ­λη του ΕΚ κα­λούν τα κρά­τη μέ­λη να αφή­σουν στην επαγ­γελ­μα­τι­κή κρί­ση των για­τρών τη συ­ντα­γο­γρά­φη­ση φαρ­μά­κων με βά­ση την κάν­να­βη. Από τη στιγ­μή που εί­ναι απο­τε­λε­σμα­τι­κά, αυ­τά τα φάρ­μα­κα θα πρέ­πει να κα­λύ­πτο­νται από τα συ­στή­μα­τα ασφά­λειας υγεί­ας με τον ίδιο τρό­πο που κα­λύ­πτο­νται και τα υπό­λοι­πα φάρ­μα­κα, ανα­φέ­ρουν.

Σύμ­φω­να με την ολο­μέ­λεια, η νο­μο­θε­τι­κή ρύθ­μι­ση για τα φάρ­μα­κα με βά­ση την κάν­να­βη θα με­τα­φρα­στεί σε πρό­σθε­τα έσο­δα για τις δη­μό­σιες αρ­χές, θα πε­ριο­ρί­σει τη μαύ­ρη αγο­ρά και θα δια­σφα­λί­σει την ποιό­τη­τα και τη δη­μιουρ­γία επώ­νυ­μων ετι­κε­τών. Θα πε­ριο­ρί­σει επί­σης την πρό­σβα­ση των ανη­λί­κων στη συ­γκε­κρι­μέ­νη ου­σία.

Τα μέ­λη του ΕΚ ανα­φέ­ρουν ότι υπάρ­χουν στοι­χεία πως η κάν­να­βη ή τα καν­να­βι­νοει­δή μπο­ρούν να βοη­θή­σουν στην αύ­ξη­ση της όρε­ξης και στη μεί­ω­ση της απώ­λειας βά­ρους που συν­δέ­ε­ται με τον ιό HIV/AIDS. Η φαρ­μα­κευ­τι­κή κάν­να­βη μπο­ρεί επί­σης να βοη­θή­σει στην ανα­κού­φι­ση των συμ­πτω­μά­των ψυ­χι­κών δια­τα­ρα­χών, όπως η ψύ­χω­ση και το σύν­δρο­μο Tourette και να πε­ριο­ρί­σει τα συμ­πτώ­μα­τα της επι­λη­ψί­ας όπως επί­σης και του Αλ­τσχάι­μερ, της αρ­θρί­τι­δας, του άσθμα­τος, του καρ­κί­νου, της νό­σου του Crohn και του γλαυ­κώ­μα­τος. Βοη­θούν επί­σης στη μεί­ω­ση του κιν­δύ­νου εμ­φά­νι­σης της πα­χυ­σαρ­κί­ας και του δια­βή­τη ενώ διευ­κο­λύ­νουν και την αντι­με­τώ­πι­ση του πό­νου που σχε­τί­ζε­ται με τον έμ­μη­νο κύ­κλο.

Ση­μειώ­νε­ται πως ενώ ο Πα­γκό­σμιος Ορ­γα­νι­σμός Υγεί­ας έχει προ­τεί­νει επι­σή­μως η ένω­ση καν­να­βι­διό­λη (CBD) να μην τα­ξι­νο­μεί­ται ως ελεγ­χό­με­νη ου­σία, η νο­μο­θε­σία στο ζή­τη­μα της φαρ­μα­κευ­τι­κής κάν­να­βης δια­φέ­ρει ευ­ρέ­ως με­τα­ξύ των κρα­τών με­λών.


ΠΗ­ΓΗ: ATHENS VOICE

 

 

 

  • 1
  • 2
  • 3