Μή­πως ορι­σμέ­νες κα­θη­με­ρι­νές μας συ­νή­θειες μπο­ρούν να αυ­ξή­σουν τον κίν­δυ­νo να ανα­πτύ­ξου­με δια­βή­τη; H επι­στή­μη λέ­ει πώς κά­τι τέ­τοιο ισχύ­ει.
Ο δια­βή­της εί­ναι πιο κοι­νός από ό,τι πι­στεύ­ουν οι πε­ρισ­σό­τε­ροι. Για πολ­λά χρό­νια ο δια­βή­της εί­ναι σιω­πη­λός και με­ρι­κοί άν­θρω­ποι δεν κα­τα­λα­βαί­νουν ότι τον έχουν, προ­τού να εκ­δη­λώ­σουν προ­βλή­μα­τα που προ­κα­λού­νται από την ασθέ­νεια.

Ο δια­βή­της εί­ναι μια δια βί­ου πά­θη­ση, που προ­κα­λεί το επί­πε­δο του σακ­χά­ρου στο αί­μα ενός ατό­μου να γί­νει πά­ρα πο­λύ υψη­λό. Υπάρ­χουν δύο κύ­ριοι τύ­ποι δια­βή­τη: Τύ­που-1 και Τύ­που-2.
Eνας άν­θρω­πος βρί­σκε­ται στο στά­διο του προ­δια­βή­τη όταν τα επί­πε­δα του σακ­χά­ρου στο αί­μα του εί­ναι πά­νω από το φυ­σιο­λο­γι­κό, αλ­λά όχι τό­σο υψη­λά που να θε­ω­ρεί­ται ότι πά­σχει από δια­βή­τη.
Με­ρι­κά πρώ­ι­μα συμ­πτώ­μα­τα στον δια­βή­τη εί­ναι γνω­στά, όπως διαρ­κής δί­ψα, ναυ­τία ή εμε­τός, υπερ­βο­λι­κή ού­ρη­ση, ξαφ­νι­κή απώ­λεια ή αύ­ξη­ση βά­ρους, απώ­λεια όρα­σης ή ακο­ής.
Οι συ­νή­θειες της κα­θη­με­ρι­νής μας ζω­ής φαί­νε­ται να παί­ζουν πο­λύ με­γα­λύ­τε­ρο ρό­λο στην ανά­πτυ­ξη του δια­βή­τη.

Ας ρί­ξου­με, όμως, μια μα­τιά σε αυ­τές:
1. Οταν δεν πί­νου­με αρ­κε­τό νε­ρό
2. Οταν δεν πί­νου­με κα­φέ
Ε­ρευ­νες έχουν δια­πι­στώ­σει ότι τα ατο­μα που πί­νουν κα­φέ μα­κρο­χρό­νια, έχουν λι­γό­τε­ρες πι­θα­νό­τη­τες να προ­σβλη­θούν από δια­βή­τη τύ­που 2 σε σύ­γκρι­ση με άτο­μα που δεν πί­νουν κα­φέ.
3. Οταν ξε­νυ­χτά­με και δεν κοι­μό­μα­στε αρ­κε­τά. Εκτι­μά­ται ότι το 70% των ατό­μων με δια­τα­ρα­χές ύπνου έχουν αυ­ξη­μέ­νο κίν­δυ­νο εμ­φά­νι­σης δια­βή­τη και καρ­διαγ­γεια­κών πα­θή­σε­ων. Η ανε­πάρ­κεια ύπνου δια­τα­ράσ­σει την ικα­νό­τη­τα του ορ­γα­νι­σμού να ρυθ­μί­σει το σάκ­χα­ρο, δη­μιουρ­γώ­ντας τον κίν­δυ­νο ανά­πτυ­ξης προ-δια­βή­τη.
4. Οταν πί­νου­με αρ­κε­τό αλ­κο­όλ. Η υπερ­βο­λι­κή κα­τα­νά­λω­ση αλ­κο­όλ μπο­ρεί να αυ­ξή­σει τον κίν­δυ­νο εμ­φά­νι­σης δια­βή­τη.
5. Οταν δεν μας βλέ­πει ο ήλιος.
6. Οταν τρώ­με αρ­κε­τά το βρά­δυ.
7. Οταν δεν τρώ­με κα­θό­λου πρω­ι­νό.
8. Οταν βά­ζου­με πο­λύ αλά­τι στο φα­γη­τό.
9. Οταν κα­πνί­ζου­με αρ­κε­τά.
10. Οταν κά­νου­με κα­θι­στι­κή ζωή και δεν ασκού­μα­στε.
11. Οταν περ­νά­με αρ­κε­τές ώρες μπρο­στά από την τη­λε­ό­ρα­ση. Οσο πε­ρισ­σό­τε­ρη ώρα περ­νά­με μπρο­στά από το κι­νη­τό, τον υπο­λο­γι­στή ή την τη­λε­ό­ρα­ση, τό­σο με­γα­λύ­τε­ρο κα­κό κά­νου­με στον εαυ­τό μας. Η κα­θι­στι­κή ζωή εί­ναι από τους με­γα­λύ­τε­ρους πα­ρά­γο­ντες στην εξά­πλω­ση του δια­βή­τη.

 

  • 1
  • 2
  • 3