Το φα­γη­τό που πε­τιέ­ται στα σκου­πί­δια εί­ναι μια από τις με­γα­λύ­τε­ρες σπα­τά­λες της κα­θη­με­ρι­νό­τη­τας.
Αν το «δεν πε­τιέ­ται τί­πο­τα» εί­ναι κα­νό­νας σε ένα νοι­κο­κυ­ριό, τό­τε αξί­ζει να στα­θού­με και στην εξαί­ρε­σή του.
Το φα­γη­τό που έχει πε­ρισ­σέ­ψει μπο­ρεί να δια­τη­ρη­θεί στο ψυ­γείο για συ­γκε­κρι­μέ­νο χρο­νι­κό διά­στη­μα, να ξα­να­ζε­στα­θεί και να κα­τα­να­λω­θεί. Υπάρ­χουν, όμως, τρο­φές που αν μα­γει­ρευ­τούν, κα­λό θα ήταν να δια­τη­ρη­θούν στο ψυ­γείο αλ­λά να μην ξα­να­ζε­στα­θούν.

Για­τί αν συμ­βεί το τε­λευ­ταίο, όχι μό­νο θα χά­σουν την δια­τρο­φι­κή τους αξία, αλ­λά μπο­ρεί ταυ­τό­χρο­να να υπο­στούν αλ­λοί­ω­ση. Εί­ναι ζή­τη­μα υγεί­ας, να μην τις σερ­βί­ρου­με ξα­να­ζε­στα­μέ­νες.

 

Ποιες τρο­φές δεν θα πρέ­πει να ξα­να­ζε­σταί­νο­νται;
Μα­νι­τά­ρια: Πε­ριέ­χουν ιχνο­στοι­χεία και με­ταλ­λι­κά άλα­τα, εί­ναι πη­γή φω­σφό­ρου και ψευ­δάρ­γυ­ρου. Αν ξα­να­ζε­στά­νου­με τα μα­νι­τά­ρια, τό­τε οι πρω­τεί­νες που πε­ριέ­χουν εί­ναι πι­θα­νό να υπο­στούν αλ­λοί­ω­ση. Αυ­τό μπο­ρεί να δη­μιουρ­γή­σει προ­βλή­μα­τα στο πε­πτι­κό σύ­στη­μα. Έτσι, αν πε­ρισ­σέ­ψουν μα­νι­τά­ρια, κα­λό θα ήταν να δια­τη­ρη­θούν στο ψυ­γείο για λί­γο και έπει­τα να κα­τα­να­λω­θούν.

Αυ­γά: Τα αυ­γά πε­ριέ­χουν πρω­τε­ΐ­νη και συ­στα­τι­κά υψη­λής βιο­λο­γι­κής αξί­ας, τα οποία όμως όταν ξα­να­ζε­στα­θούν γί­νο­νται το­ξι­κά για τον αν­θρώ­πι­νο ορ­γα­νι­σμό, επι­βα­ρύ­νο­ντας ση­μα­ντι­κά το πε­πτι­κό σύ­στη­μα.

Πα­τά­τες: Οι πα­τά­τες δεν θα πρέ­πει να μέ­νουν εκτε­θει­μέ­νες για πολ­λές ώρες σε θερ­μο­κρα­σία δω­μα­τί­ου με­τά το μα­γεί­ρε­μά τους. Αν ξα­να­ζε­στά­νου­με τις πα­τά­τες, μπο­ρού­με να τις με­ταλ­λά­ξου­με σε μια άκρως το­ξι­κή τρο­φή που μπο­ρεί να βλά­ψει τον ορ­γα­νι­σμό μας. Κα­λό θα ήταν οι πα­τά­τες να φυ­λάσ­σο­νται αμέ­σως στο ψυ­γείο με­τά το μα­γεί­ρε­μά τους.

Το σέ­λε­ρι και τα κα­ρό­τα: Το σέ­λε­ρι και τα κα­ρό­τα τα χρη­σι­μο­ποιού­με κυ­ρί­ως σε σού­πες και χρειά­ζο­νται την ίδια προ­σο­χή με το σπα­νά­κι κα­θώς πε­ριέ­χουν επί­σης νι­τρι­κά άλα­τα. Εάν τα έχε­τε βά­λει στη σού­πα σας, αφαι­ρέ­στε τα, ζε­στά­νε­τέ την και με­τά προ­σθέ­στε τα στο πιά­το σας.

Σπα­νά­κι, σέ­λι­νο, παν­τζά­ρια: Θα πρέ­πει να κα­τα­να­λώ­νο­νται αμέ­σως το μα­γεί­ρε­μα τους για­τί όταν ξα­να­ζε­σταί­νο­νται η σύ­στα­σή τους αλ­λά­ζει και μπο­ρεί να βλά­ψει τον ορ­γα­νι­σμό μας. Τα νι­τρι­κά άλα­τα που πε­ριέ­χο­νται μπο­ρούν να γί­νουν το­ξι­κά. Θα πρέ­πει να δια­τη­ρού­νται στο ψυ­γείο αμέ­σως με­τά το μα­γεί­ρε­μα τους.

Το κο­τό­που­λο: Όπως και με τα μα­νι­τά­ρια, όταν ξα­να­ζε­στά­νου­με το μα­γει­ρε­μέ­νο κο­τό­που­λο αλ­λά­ζει η σύν­θε­ση των πρω­τεϊ­νών του και χά­νει τη θρε­πτι­κή του αξία. Αυ­τό ση­μαί­νει ότι θα πρέ­πει να τρώ­τε πα­γω­μέ­νο το χθε­σι­νό σας κο­τό­που­λο; Όχι απα­ραί­τη­τα, αρ­κεί να το ξα­να­ζε­στά­νε­τε σι­γά σι­γά, σε πο­λύ χα­μη­λή θερ­μο­κρα­σία.

 

  • 1
  • 2
  • 3