Δεν το βά­ζει κά­τω, πα­ρό­τι οι για­τροί της δί­νουν ελά­χι­στο χρό­νο ζω­ής.

Πα­ρα­κο­λου­θώ­ντας την Κά­θριν Ρέ­φορντ να χο­ρεύ­ει εί­ναι δύ­σκο­λο να κα­τα­λά­βει κά­ποιος ότι αντι­με­τω­πί­ζει πρό­βλη­μα υγεί­ας. Επαγ­γελ­μα­τί­ας χο­ρεύ­τρια με πολ­λές εμ­φα­νί­σεις στο ενερ­γη­τι­κό της, εί­ναι όμορ­φη, γυ­μνα­σμέ­νη, λα­μπε­ρή… Δια­βά­ζο­ντας όμως προ­σε­κτι­κά το πρό­γραμ­μα της πα­ρά­στα­σης στην οποία εμ­φα­νί­ζε­ται αυ­τήν την πε­ρί­ο­δο, το μά­τι του ανα­γνώ­στη ανα­πό­φευ­κτα πέ­φτει σε μια αρά­δα: πά­σχει από καρ­κί­νο του εγκε­φά­λου, σε τε­λι­κό στά­διο.

«Πά­ντα το προ­σθέ­τω στο βιο­γρα­φι­κό μου για­τί θέ­λω ο κό­σμος να γνω­ρί­ζει ότι βρί­σκο­μαι πά­νω στη σκη­νή και χο­ρεύω, αλ­λά πά­σχω από μια αό­ρα­τη ασθέ­νεια». λέ­ει στο CBC News και προ­σθέ­τει: «Θέ­λω ο κό­σμος να γνω­ρί­ζει ότι η αό­ρα­τη αυ­τή ασθέ­νειά μου θα μου στοι­χί­σει κά­ποια στιγ­μή τη ζωή, αλ­λά όχι τώ­ρα. Μπο­ρώ ακό­μη να χο­ρεύω και επει­δή μπο­ρώ ακό­μη να χο­ρεύω, αυ­τό κά­νω».

Όταν η 39χρο­νη Κά­θριν δια­γνώ­στη­κε με ανα­πλα­στι­κό αστρο­κύ­τω­μα (κα­κο­ή­θης όγκος του εγκε­φά­λου), της εί­παν ότι έχει δύο με έξι χρό­νια ζω­ής. Τώ­ρα βρί­σκε­ται στο τέ­λος του έκτου… ζει και χο­ρεύ­ει και σχε­διά­ζει έναν ακό­μη μή­να του μέ­λι­τος. Πα­ρό­τι το 2019 επρό­κει­το να εί­ναι η μοι­ραία χρο­νιά, δεν ήρ­θε το τέ­λος για την Κά­θριν αλ­λά μια νέα πα­ρα­γω­γή, το «Ρω­μαί­ος και Ιου­λιέ­τα», η οποία ανέ­βη­κε τον πε­ρα­σμέ­νο μή­να στην πα­τρί­δα της, τον Κα­να­δά

Ο θί­α­σος Royal Winnipeg Ballet (RWB) την κά­λε­σε να επι­στρέ­ψει και να εμ­φα­νι­στεί στο πλευ­ρό του στε­νού της φί­λου, του Κρεγκ Ράμ­σεϊ, δύο δε­κα­ε­τί­ες με­τά την εκ­παί­δευ­σή τους στη σχο­λή μπα­λέ­του του θιά­σου. Μα­ζί, η Κά­θριν και ο Κρεγκ, θα εί­ναι η λαί­δη Κα­που­λέ­του και ο λόρ­δος Κα­που­λέ­τος.

Πα­ρό­τι σπού­δα­σε χο­ρό και στη συ­νέ­χεια εμ­φα­νί­στη­κε στο Μπρό­ντ­γου­εϊ, η Κά­θριν εγκα­τέ­λει­ψε την κα­ριέ­ρα της στον καλ­λι­τε­χνι­κό χώ­ρο πριν από πά­νω από μια δε­κα­ε­τία. «Πή­γα κα­τευ­θεί­αν από τις σπου­δές μου στον χο­ρό στο Μπρό­ντ­γου­εϊ χω­ρίς το πα­ρα­μι­κρό διά­λειμ­μα. Εμ­φα­νι­ζό­μουν στη μια πα­ρά­στα­ση ενώ πα­ράλ­λη­λα έκα­να πρό­βες για την επό­με­νη και το σώ­μα μου κα­τέρ­ρεε, εί­χα υπο­στεί πολ­λούς τραυ­μα­τι­σμούς. Κι έτσι σκέ­φτη­κα να δια­κό­ψω για λί­γο αλ­λά αυ­τό το λί­γο έγι­νε πολ­λά χρό­νια και κα­τέ­λη­ξα να διευ­θύ­νω μια εται­ρεία στε­γα­στι­κών δα­νεί­ων και στη συ­νέ­χεια έγι­να νο­σο­κό­μα», εξη­γεί η ίδια, όπως ανα­με­τα­δί­δει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Ήταν η πε­ρί­ο­δος που εί­χε ρί­ξει όλο της το βά­ρος στην ολο­κλή­ρω­ση των σπου­δών της στην νο­ση­λευ­τι­κή και πα­ράλ­λη­λα απέ­κτη­σε το δεύ­τε­ρο παι­δί της όταν δια­γνώ­στη­κε με καρ­κί­νο. «Απο­φοί­τη­σα από τη σχο­λή Νο­ση­λευ­τι­κής στις 10 Μα­ΐ­ου του 2013, γέν­νη­σα την κό­ρη μου, την Κου­ϊν, στις 18 Μα­ΐ­ου και στις 24 Ιου­νί­ου δια­γνώ­στη­κα με καρ­κί­νο του εγκε­φά­λου», εξη­γεί. Με­τά τη διά­γνω­ση, όμως, απο­φά­σι­σε ότι θέ­λει να πε­ρά­σει τα τε­λευ­ταία χρό­νια της ζω­ής της κά­νο­ντας «αυ­τό που πραγ­μα­τι­κά αγα­πώ, δη­λα­δή να ανέ­βω στη σκη­νή και να χο­ρεύω».

Στην πε­ρί­πτω­σή της το τμή­μα του εγκε­φά­λου που έχει πλη­γεί πε­ρισ­σό­τε­ρο εί­ναι εκεί­νο που συν­δέ­ε­ται με την βρα­χυ­πρό­θε­σμη μνή­μη και την ομι­λία. Το οποίο πι­θα­νόν να ση­μαί­νει ότι ανα­φο­ρι­κά με την καλ­λι­τε­χνι­κή ενα­σχό­λη­ση, της εί­ναι ευ­κο­λό­τε­ρο να μά­θει μια χο­ρο­γρα­φία πα­ρά τους δια­λό­γους για κά­ποια πα­ρά­στα­ση ή τους στί­χους τρα­γου­διών.

Η Ρέ­φορντ ενη­με­ρώ­νει τους σκη­νο­θέ­τες και τους πα­ρα­γω­γούς από την αρ­χή για το πρό­βλη­μα υγεί­ας της και εκεί­νοι φρο­ντί­ζουν να υπάρ­χουν οι κα­τάλ­λη­λες συν­θή­κες. «Όταν ο ρό­λος μου εί­ναι με­γά­λος, εκεί­νοι που με έχουν προ­σλά­βει γνω­ρί­ζουν την κα­τά­στα­ση και μου στέλ­νουν ό,τι χρειά­ζε­ται πο­λύ εγκαί­ρως ώστε να μπο­ρέ­σω να το ερ­μη­νεύ­σω και να κά­νω πρό­βα τα λό­για τρεις φο­ρές την ημέ­ρα…», επι­σή­μα­νε.

Μι­λώ­ντας για το πρό­βλη­μά της έχει αλ­λά­ξει ο τρό­πος που βλέ­πει τα πράγ­μα­τα: «Η οπτι­κή μου έχει αλ­λά­ξει πλή­ρως. Νο­μί­ζω ότι εί­μαι κα­λύ­τε­ρα τώ­ρα από ό,τι όταν δια­γνώ­στη­κα, ανα­φο­ρι­κά με το πό­σο εκτι­μώ τη ζωή, τους φί­λους και την οι­κο­γέ­νειά μου…δεν θε­ω­ρώ τί­πο­τα δε­δο­μέ­νο, εί­μαι απλά ευ­γε­νι­κή και προ­σφέ­ρω αγά­πη στους γύ­ρω μου», τό­νι­σε.

Επι­μέ­νει ότι με τα δύο της παι­διά -τον 8χρο­νο Έλιοτ και την 5χρο­νη Κου­ϊν, θα πρέ­πει να μι­λούν ανοι­χτά για την κα­τά­στα­σή της, το οποίο συ­χνά έχει χιου­μο­ρι­στι­κή κα­τά­λη­ξη. «Μια φο­ρά εί­χε έρ­θει ο Έλιοτ μα­ζί μου στον ογκο­λό­γο και ήταν επτά ετών. Κά­ποια στιγ­μή τον ρώ­τη­σα ‘ε, φι­λα­ρά­κο, θέ­λεις να ρω­τή­σεις κά­τι μή­πως;’. Και εκεί­νος ρώ­τη­σε τον ογκο­λό­γο “πό­σα λε­φτά βγά­ζεις;”. Έλιοτ, του εί­πα, δεν εν­νο­ού­σα τέ­τοιες ερω­τή­σεις».

  • 1
  • 2