Υγεία

Δέ­κα πράγ­μα­τα που θα συμ­βούν στο σώ­μα σας αν περ­πα­τά­τε κά­θε μέ­ρα

Έχε­τε ακού­σει πο­τέ το ρη­τό του Ιπ­πο­κρά­τη «το περ­πά­τη­μα εί­ναι το κα­λύ­τε­ρο φάρ­μα­κο για τον άν­θρω­πο»; Μά­λι­στα, το περ­πά­τη­μα σε συν­δυα­σμό με κα­λό ύπνο και υγιει­νή δια­τρο­φή μπο­ρεί να σας βοη­θή­σει να απο­φύ­γε­τε εντε­λώς τον για­τρό. 15-30 λε­πτά κά­θε μέ­ρα μπο­ρεί να βελ­τιώ­σει δρα­στι­κά όχι μό­νο την εμ­φά­νι­ση κά­ποιου αλ­λά και την υγεία.

Περισσότερα...

Mπο­ρούν οι αρ­νη­τι­κές σκέ­ψεις να σας κά­νουν να γερ­νά­τε γρη­γο­ρό­τε­ρα;

Πώς μπο­ρεί ένας άν­θρω­πος να φαί­νε­ται νέ­ος πα­ρά την ηλι­κία του, ενώ ένας άλ­λος να δεί­χνει με­γα­λύ­τε­ρος πριν την ώρα του; Η απά­ντη­ση βρί­σκε­ται στις σκέ­ψεις και στο DNA μας. Οι ερευ­νη­τές δια­πι­στώ­νουν ότι τα μο­τί­βα σκέ­ψης μπο­ρεί να επι­δρά­σουν αρ­νη­τι­κά τα τε­λο­με­ρή σας –δη­λα­δή τα βα­σι­κά μέ­ρη του κυτ­τά­ρου του DNA - και να επη­ρε­ά­σουν τη ζωή και την υγεία σας.

Περισσότερα...

  • 1
  • 2
  • 3