Υγεία

Χάστε κιλά γρήγορα: 3 συμβουλές επικυρωμένες από την επιστήμη

Όλος ο κόσμος σας προτείνει τρόπους για να χάσετε βάρος γρήγορα.

Μόνο που, οι περισσότερες συμβουλές περιλαμβάνουν και την απαίτηση να στερηθείτε κάτι. Έτσι, όμως, κινδυνεύετε να χάσετε τη χαρά της ζωής.

Εάν δεν διαθέτετε ατσάλινη βούληση, θα σταθεί αδύνατον να τηρήσετε τις ―σωστές― αποφάσεις που πήρατε.

Περισσότερα...

Η χο­ρεύ­τρια με καρ­κί­νο στον εγκέ­φα­λο που «εξα­φά­νι­σε» την ασθέ­νειά της

Δεν το βά­ζει κά­τω, πα­ρό­τι οι για­τροί της δί­νουν ελά­χι­στο χρό­νο ζω­ής.

Πα­ρα­κο­λου­θώ­ντας την Κά­θριν Ρέ­φορντ να χο­ρεύ­ει εί­ναι δύ­σκο­λο να κα­τα­λά­βει κά­ποιος ότι αντι­με­τω­πί­ζει πρό­βλη­μα υγεί­ας. Επαγ­γελ­μα­τί­ας χο­ρεύ­τρια με πολ­λές εμ­φα­νί­σεις στο ενερ­γη­τι­κό της, εί­ναι όμορ­φη, γυ­μνα­σμέ­νη, λα­μπε­ρή… Δια­βά­ζο­ντας όμως προ­σε­κτι­κά το πρό­γραμ­μα της πα­ρά­στα­σης στην οποία εμ­φα­νί­ζε­ται αυ­τήν την πε­ρί­ο­δο, το μά­τι του ανα­γνώ­στη ανα­πό­φευ­κτα πέ­φτει σε μια αρά­δα: πά­σχει από καρ­κί­νο του εγκε­φά­λου, σε τε­λι­κό στά­διο.

Περισσότερα...

Τι είναι ο μεταβολισμός, από τι επηρεάζεται και 8 τρόποι για να τον ενεργοποιήσετε

 

Έχουμε ακούσει πολλές φορές από ανθρώπους που ακολουθούν κάποιο πρόγραμμα απώλειας βάρους και δεν έχουν τα επιθυμητά αποτελέσματα να λένε ότι «έχω χαμηλό μεταβολισμό» ή « δεν χάνω κιλά γιατί έχω έναν αργό μεταβολισμό». Φράσεις που κάποιες φορές χρησιμοποιούνται για να δικαιολογήσουν το αυξημένο σωματικό μας βάρος, την μειωμένη έως καθόλου σωματική μας δραστηριότητα, τις κακές διατροφικές μας συνήθειες καθώς και την αμέλεια μας για το ετήσιο checkup που θα μας δώσει πληροφορίες για την κατάσταση της υγεία μας.

Περισσότερα...

Ιπ­πο­κρά­της: “Τα αυ­το­ά­νο­σα νο­σή­μα­τα εί­ναι δη­μιουρ­γί­ες του ίδιου του σώ­μα­τος που προ­σπα­θεί να κα­τα­πο­λε­μή­σει την δυ­στυ­χία του εαυ­τού του”

Ιπ­πο­κρά­της: Αυ­το­ά­νο­σα νο­σή­μα­τα
Το σώ­μα μας εί­ναι ένα θείο δώ­ρο, εί­ναι μια τέ­λεια δη­μιουρ­γία γε­μά­τη σο­φία και αγά­πη, εί­ναι μια μι­κρο­γρα­φία όλου του σύ­μπα­ντος. Ο Ιπ­πο­κρά­της έλε­γε ότι κά­θε νό­σος ξε­κι­νά πρώ­τα από την ψυ­χή και με­τά κα­τα­λή­γει στο σώ­μα. Και πριν απο­φα­σί­σου­με ποια θε­ρα­πεία θα ακο­λου­θή­σου­με για το σώ­μα, πρέ­πει πρώ­τα να έχου­με θε­ρα­πεύ­σει το τραύ­μα της ψυ­χής.

Περισσότερα...

  • 1
  • 2
  • 3