Υγεία

Μι­κρά μυ­στι­κά: τρο­φές που δεν πρέ­πει να ξα­να­ζε­σταί­νο­νται με­τά το μα­γεί­ρε­μα

Το φα­γη­τό που πε­τιέ­ται στα σκου­πί­δια εί­ναι μια από τις με­γα­λύ­τε­ρες σπα­τά­λες της κα­θη­με­ρι­νό­τη­τας.
Αν το «δεν πε­τιέ­ται τί­πο­τα» εί­ναι κα­νό­νας σε ένα νοι­κο­κυ­ριό, τό­τε αξί­ζει να στα­θού­με και στην εξαί­ρε­σή του.
Το φα­γη­τό που έχει πε­ρισ­σέ­ψει μπο­ρεί να δια­τη­ρη­θεί στο ψυ­γείο για συ­γκε­κρι­μέ­νο χρο­νι­κό διά­στη­μα, να ξα­να­ζε­στα­θεί και να κα­τα­να­λω­θεί. Υπάρ­χουν, όμως, τρο­φές που αν μα­γει­ρευ­τούν, κα­λό θα ήταν να δια­τη­ρη­θούν στο ψυ­γείο αλ­λά να μην ξα­να­ζε­στα­θούν.

Περισσότερα...

Κά­νο­ντας κά­θε μέ­ρα αυ­τά τα 11 πράγ­μα­τα αυ­ξά­νο­νται οι πι­θα­νό­τη­τες να εμ­φα­νί­σεις δια­βή­τη

Μή­πως ορι­σμέ­νες κα­θη­με­ρι­νές μας συ­νή­θειες μπο­ρούν να αυ­ξή­σουν τον κίν­δυ­νo να ανα­πτύ­ξου­με δια­βή­τη; H επι­στή­μη λέ­ει πώς κά­τι τέ­τοιο ισχύ­ει.
Ο δια­βή­της εί­ναι πιο κοι­νός από ό,τι πι­στεύ­ουν οι πε­ρισ­σό­τε­ροι. Για πολ­λά χρό­νια ο δια­βή­της εί­ναι σιω­πη­λός και με­ρι­κοί άν­θρω­ποι δεν κα­τα­λα­βαί­νουν ότι τον έχουν, προ­τού να εκ­δη­λώ­σουν προ­βλή­μα­τα που προ­κα­λού­νται από την ασθέ­νεια.

Περισσότερα...

Τι θα συμ­βεί στο σώ­μα σας αν περ­πα­τή­σε­τε για 15’ αμέ­σως με­τά το φα­γη­τό

Μπο­ρεί να ακού­γε­ται ασή­μα­ντο, αλ­λά το περ­πά­τη­μα εί­ναι θαυ­μα­τουρ­γό. Αρ­κε­τές με­λέ­τες έχουν δεί­ξει ότι το περ­πά­τη­μα για του­λά­χι­στον 15 λε­πτά, ακό­μη και σε μέ­τριο ή χα­λα­ρό ρυθ­μό, ωφε­λεί τον εγκέ­φα­λο και το σώ­μα.
Η κα­θη­με­ρι­νό­τη­τα σας εί­ναι γε­μά­τη υπο­χρε­ώ­σεις. Το γε­γο­νός αυ­τό κα­θι­στά δύ­σκο­λη την ενα­σχό­λη­ση σας με πράγ­μα­τα και συ­νή­θειες που θα σας ευ­χα­ρι­στού­σαν, όπως για πα­ρά­δειγ­μα ο αθλη­τι­σμός.

Περισσότερα...

Τα οφέ­λη από την ια­τρι­κή χρή­ση κάν­να­βης

Τα οφέ­λη από την ια­τρι­κή χρή­ση κάν­να­βης στη­ρί­ζει το Ευ­ρω­κοι­νο­βού­λιο

Η Ευ­ρω­παϊ­κή Ένω­ση πρέ­πει να εν­θαρ­ρύ­νει την και­νο­το­μία στον το­μέα της φαρ­μα­κευ­τι­κής κάν­να­βης

Με ψή­φι­σμα στην ολο­μέ­λεια του Ευ­ρω­παϊ­κού Κοι­νο­βου­λί­ου, το οποίο υιο­θε­τή­θη­κε την Τε­τάρ­τη, οι ευ­ρω­βου­λευ­τές κα­λούν την Ευ­ρω­παϊ­κή Επι­τρο­πή και τις εθνι­κές αρ­χές να δια­χω­ρί­σουν ξε­κά­θα­ρα τη χρή­ση της κάν­να­βης για φαρ­μα­κευ­τι­κούς σκο­πούς από τις υπό­λοι­πες χρή­σεις.

Περισσότερα...

  • 1
  • 2