Πά­νω από 20 ώρες έμει­νε μέ­σα στην πα­γω­νιά, δί­πλα στον σο­βα­ρά τραυ­μα­τι­σμέ­νο ιδιο­κτή­τη του κρα­τώ­ντας τον στη ζωή ένα θη­λυ­κό Γκόλ­ντεν Ρι­τρί­βερ στις ΗΠΑ.

Η Κέλ­σι η σκυ­λί­τσα εί­χε ακο­λου­θή­σει τον Μπόμπ, τον ιδιο­κτή­τη της, έξω από το σπί­τι τους στο Μί­τσι­γκαν το βρά­δυ της πα­ρα­μο­νής της Πρω­το­χρο­νιάς, όταν αυ­τός εί­χε βγει για να πά­ρει ξύ­λα για το τζά­κι.

Ο Μπομπ όμως γλί­στρη­σε στο χιό­νι, έπε­σε και τραυ­μα­τί­στη­κε σο­βα­ρά με απο­τέ­λε­σμα να μην μπο­ρεί να κου­νη­θεί. Η Κέλ­σι αντέ­δρα­σε και προ­σπά­θη­σε να τον βοη­θή­σει, γλύ­φο­ντας το πρό­σω­πο και τα χέ­ρια του, ενώ ξά­πλω­νε πά­νω του για να τον κρα­τή­σει ζε­στό την ώρα που η θερ­μο­κρα­σία άγ­γι­ζε τους -6 βαθ­μούς Κελ­σί­ου.

«Γά­βγι­ζε συ­νέ­χεια αλ­λά πο­τέ δεν έφυ­γε από το πλευ­ρό μου, με κρά­τη­σε ξύ­πνιο και ζε­στό. Ήξε­ρα πως έπρε­πε να αντέ­ξω και πως ήταν στο χέ­ρι μου να μεί­νω ζω­ντα­νός».

skilos2

Ευ­τυ­χώς για τον Μπόμπ τον εί­δε ένας γεί­το­νας του στις 6.30 το βρά­δυ της επο­μέ­νης. Ει­δο­ποί­η­σε ασθε­νο­φό­ρο και σύ­ντο­μα ο Μπομπ με­τα­φέρ­θη­κε στο νο­σο­κο­μείο McLaren Northern Michigan όπου δια­πι­στώ­θη­κε πως εί­χε με­τα­τό­πι­ση δύο σπον­δύ­λων, οι οποί­οι πί­ε­ζαν τον νω­τιαίο μυ­ε­λό προ­κα­λώ­ντας πα­ρά­λυ­ση στα πό­δια. Ακό­μη εί­χε υπο­θερ­μία, αλ­λά δεν εί­χε κα­νέ­να κρυο­πά­γη­μα, πα­ρά το ότι εί­χε μεί­νει σχε­δόν μια μέ­ρα σε θερ­μο­κρα­σί­ες κά­τω από το μη­δέν.

Σύμ­φω­να με τον νευ­ρο­χει­ρούρ­γο Χάιμ Κο­λέν που απο­κα­τέ­στη­σε το πρό­βλη­μα, η βο­ή­θεια της Κέλ­σι ήταν κρί­σι­μη για την επι­βί­ω­ση του, κα­θώς τον κρά­τη­σε ζε­στό. «Αν το σκυ­λί ήταν μι­κρό­τε­ρο θα εί­χε και το ίδιο πε­θά­νει από την πα­γω­νιά. Ο Μπόμπ ήταν πο­λύ τυ­χε­ρός που εί­χε ένα τέ­τοιο με­γα­λό­σω­μο μαλ­λια­ρό σκυ­λί».

 

 

 • Ecofos

  Η ecofos είναι η συνέχεια της Barq & Fos.Είναι ελληνική εταιρεία Εμπορίας & Μεταπώλησης Ενέργειας. Το νέο δίκτυο μεταπωλητών ενέργειας της ΖΕΝΙΘ Read More
 • Terra Petrol

  Η TERRA PETROL ιδρύθηκε το 1989 στην Αθήνα και σταδιακά κατέλαβε μια από τις πρώτες θέσεις στον τομέα της χονδρικής Read More
 • Dimco

    Η DIMCO εί­ναι εται­ρία και εμπο­ρεύ­ε­ται εξει­δι­κευ­μέ­να προ­ϊ­ό­ντα σχε­τι­κά με τη συ­ντή­ρη­ση και την επί­λυ­ση προ­βλη­μά­των στα συ­στή­μα­τα Θέρ­μαν­σης, Read More
 • Προ­σφο­ρές Στα­θε­ρής - Κι­νη­τής τη­λε­φω­νί­ας

  Αντα­γω­νι­στι­κές προ­σφο­ρές πα­κέ­των κι­νη­τής και στα­θε­ρής τη­λε­φω­νί­ας μέ­σω του Συ­νε­ται­ρι­σμού μας  Απο­κτή­στε τα ιδιαι­τέ­ρως επω­φε­λή πα­κέ­τα τη­λε­πι­κοι­νω­νιών, που εξα­σφά­λι­σε ο Read More
 • 1
 • 2