Αυ­τό­φω­ρο για τους βα­σα­νι­στές ζώ­ων και μή­νυ­ση χω­ρίς την κα­τα­βο­λή του πα­ρα­βό­λου των 100 ευ­ρώ -που ισχύ­ει για τις άλ­λες πε­ρι­πτώ­σεις μη­νύ­σε­ων- αφού πρό­κει­ται για αυ­τε­παγ­γέλ­τως διω­κό­με­νο αδί­κη­μα, ζη­τεί με ερ­μη­νευ­τι­κή εγκύ­κλιο της νο­μο­θε­σί­ας προ­στα­σί­ας των ζώ­ων ο αντει­σαγ­γε­λέ­ας του Αρεί­ου Πά­γου Ρούσ­σος – Εμ­μα­νου­ήλ Πα­πα­δά­κης ανοί­γο­ντας ομπρέ­λα προ­στα­σί­ας στους τε­τρά­πο­δους αδέ­σπο­τους και μη.

«Μεί­ζο­νος ση­μα­σί­ας θέ­μα, κα­θί­στα­ται και η ανα­φο­ρά στην αστυ­νο­μι­κή αρ­χή ότι πρό­κει­ται για αυ­τε­παγ­γέλ­τως διω­κό­με­νο έγκλη­μα για το οποίο δεν προ­α­παι­τεί­ται η κα­τα­βο­λή του πα­ρα­βό­λου των 100 ευ­ρώ, ως ισχύ­ει για τα κα­τ’ έγκλη­ση διω­κό­με­να εγκλή­μα­τα, αλ­λά και η τή­ρη­ση της αυ­το­φώ­ρου δια­δι­κα­σί­ας, κρί­νε­ται ανα­γκαία για τον κο­λα­σμό του εγκλή­μα­τος αυ­τού που έχει βα­ρύ­νου­σα εγκλη­μα­τι­κή απα­ξία» ση­μειώ­νει στην εγκύ­κλιο ο κ. Πα­πα­δά­κης.

Ερ­μη­νεύ­ο­ντας τον Ν. 4039/2012 ο αντει­σαγ­γε­λέ­ας του Αρεί­ου Πά­γου και πρό­ε­δρος της Ένω­σης Ει­σαγ­γε­λέ­ων Ελ­λά­δος το­νί­ζει τις σο­βα­ρές ποι­νι­κές κυ­ρώ­σεις που προ­βλέ­πο­νται για βα­σα­νι­σμό, κα­κο­ποί­η­ση, κα­κή και βά­ναυ­ση με­τα­χεί­ρι­ση οποιου­δή­πο­τε εί­δους ζώ­ου, κα­θώς και οποια­δή­πο­τε πρά­ξη βί­ας κα­τ’ αυ­τού, όπως ιδί­ως η δη­λη­τη­ρί­α­ση, το κρέ­μα­σμα, ο πνιγ­μός, το κά­ψι­μο, η σύν­θλι­ψη και ο ακρω­τη­ρια­σμός.

Όταν πρό­κει­ται για πρά­ξη που αφο­ρά σε θε­ρα­πευ­τι­κό σκο­πό, όπως η στεί­ρω­ση, δεν θε­ω­ρεί­ται ακρω­τη­ρια­σμός. Σε πε­ρί­πτω­ση τραυ­μα­τι­σμού ζώ­ου συ­ντρο­φιάς σε τρο­χαίο ατύ­χη­μα, προ­βλέ­πε­ται ότι ο υπαί­τιος υπο­χρε­ού­ται να ει­δο­ποι­ή­σει άμε­σα τον οι­κείο Δή­μο, προ­κει­μέ­νου να πα­ρα­σχε­θεί στο τραυ­μα­τι­σμέ­νο ζώο η απα­ραί­τη­τη κτη­νια­τρι­κή φρο­ντί­δα.

Ο ανώ­τα­τος ει­σαγ­γε­λι­κός λει­τουρ­γός, το­νί­ζει ακό­μη ότι εκτός από την ενερ­γη­τι­κή κα­κο­ποί­η­ση υπάρ­χει και η πα­θη­τι­κή κα­κο­ποί­η­ση, όπως για πα­ρά­δειγ­μα η μό­νι­μη αλυσ­σό­δε­ση, η πα­ρο­χή ακα­τάλ­λη­λης τρο­φής, η έλ­λει­ψη φρο­ντί­δας για κτη­νια­τρι­κή πε­ρί­θαλ­ψη σε πε­ρί­πτω­ση ασθε­νειών τους και άλ­λα.

«Πε­ρι­λαμ­βά­νο­νται εν­δει­κτι­κά, η έλ­λει­ψη κα­τα­λύ­μα­τος, το ακα­τάλ­λη­λο κα­τά­λυ­μα ή τα στε­νά κλου­βιά, η μό­νι­μη αλυ­σό­δε­ση, η ακα­τάλ­λη­λη τρο­φή, η μό­νι­μη πα­ρα­μο­νή σε μπαλ­κό­νια, τα­ρά­τσες, η έλ­λει­ψη νε­ρού ή νε­ρού μη κα­τάλ­λη­λου, χώ­ροι μη στε­γνοί και κα­θα­ροί, ρο­στα­τευό­με­νοι από τις και­ρι­κές συν­θή­κες, η έλ­λει­ψη φρο­ντί­δας για κτη­νια­τρι­κή πε­ρί­θαλ­ψη σε πε­ρί­πτω­ση ασθε­νειών τους, αλ­λά και τον τα­κτι­κό εμ­βο­λια­σμό και την απο­πα­ρα­σί­τω­σή τους, η έλ­λει­ψη κα­θη­με­ρι­νής άσκη­σης και πε­ρι­πά­του» ση­μειώ­νε­ται στην εγκύ­κλιο.

Επί­σης, σύμ­φω­να με τον κ. Πα­πα­δά­κη, η πε­ρι­συλ­λο­γή και η δια­χεί­ρι­ση αδέ­σπο­των ζώ­ων συ­ντρο­φιάς απο­τε­λεί υπο­χρέ­ω­ση των δή­μων, αλ­λά μπο­ρεί να ασκεί­ται και από συν­δέ­σμους δή­μων, κα­θώς και από φι­λο­ζω­ι­κές ενώ­σεις και σω­μα­τεία σε συ­νερ­γα­σία με τους δή­μους, εφό­σον δια­θέ­τουν τις κα­τάλ­λη­λες υπο­δο­μές.

Για την πε­ρι­συλ­λο­γή των αδέ­σπο­των ζώ­ων συ­ντρο­φιάς, συ­γκρο­τού­νται συ­νερ­γεία από άτο­μα κα­τάλ­λη­λα εκ­παι­δευ­μέ­να και έμπει­ρα στην αιχ­μα­λω­σία ζώ­ων συ­ντρο­φιάς που κα­θο­δη­γού­νται από κτη­νί­α­τρο. Εξάλ­λου, απα­γο­ρεύ­ε­ται η χρη­σι­μο­ποί­η­ση κά­θε εί­δους ζώ­ου σε τσίρ­κο ή θί­α­σο, όπως απα­γο­ρεύ­ε­ται η εκτρο­φή, εκ­παί­δευ­ση και χρη­σι­μο­ποί­η­ση ζώ­ων για κά­θε εί­δους μο­νο­μα­χί­ες, όπως επί­σης απα­γο­ρεύ­ε­ται η εκτρο­φή και χρη­σι­μο­ποί­η­ση σκύ­λων και γα­τών για πα­ρα­γω­γή γού­νας, δέρ­μα­τος, κρέ­α­τος ή για πα­ρα­σκευή φαρ­μα­κευ­τι­κών ή άλ­λων ου­σιών.

Επι­ση­μαί­νε­ται ακό­μη στην εγκύ­κλιο ότι επι­τρέ­πε­ται η με­τα­φο­ρά ζώ­ων στα τα­ξί και επι­βα­τη­γά πλοία, εφό­σον τα ζώα εί­ναι το­πο­θε­τη­μέ­να σε ασφα­λές κλου­βί με­τα­φο­ράς και συ­νο­δεύ­ο­νται από τον ιδιο­κτή­τη ή τον κά­το­χό τους. Ως αρ­μό­δια όρ­γα­να βε­βαί­ω­σης των πα­ρα­βά­σε­ων ορί­ζο­νται με το Ν. 4039/12 η Δη­μο­τι­κή Αστυ­νο­μία, η θη­ρο­φυ­λα­κή των κυ­νη­γε­τι­κών συλ­λό­γων, κα­θώς και οι υπάλ­λη­λοι των τε­λω­νεί­ων και των Σταθ­μών Υγειο­νο­μι­κού Ελέγ­χου.

Αν δε λει­τουρ­γεί η υπη­ρε­σία της Δη­μο­τι­κής Αστυ­νο­μί­ας, αρ­μό­δια εί­ναι κά­ποια από τις υπό­λοι­πες υπη­ρε­σί­ες του Δή­μου. Συ­νε­πώς, όπως επι­ση­μαί­νε­ται στην εγκύ­κλιο, η βού­λη­ση του νο­μο­θέ­τη ήταν να αφαι­ρέ­σει την αρ­μο­διό­τη­τα αυ­τή από την Ελ­λη­νι­κή Αστυ­νο­μία και να την ανα­θέ­σει, απο­κλει­στι­κά, στη Δη­μο­τι­κή Αστυ­νο­μία.


fanpage.​gr

 

  • 1
  • 2
  • 3